Tuesday, July 1, 2014

Bài Học. Thứ Tư ngày 2-7-2014

KHAI GIẢNG GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA


Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Con Đường Chuyển Hoá


I) Kinh Rắn (Sn 1)

1. Ai nhiếp phục phẫn nộ
Ðang được dấy khởi lên,
Như dùng chất linh dược,
Ngăn độc rắn lan rộng
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

2. Ái cắt đứt tham dục,
Không còn chút dư tàn,
Như kẻ hái hoa sen
Sanh ra từ ao hồ.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng   điều hợp.

No comments:

Post a Comment