Saturday, August 30, 2014

Bai hoc. Thứ Bảy ngày 30-8-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

(VIII) Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25)

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt


(VIII) Kinh Từ Bi (Metta Sutta) (Sn 25)

143. Vị thiện xảo mục đích,
Cần phải làm như sau:
Sau khi hiểu thông suốt,
Con đường an tịnh ấy,
Có khả năng, trực tánh,
Thật sự, khéo chân trực,
Dễ nói và nhu hòa,
Không có gì cao mạn.

144. Sống cảm thấy vừa đủ,
Nuôi sống thật dễ dàng,
Ít có sự rộn ràng,
Sống đạm bạc giản dị.
Các căn được tịnh lạc,
Khôn ngoan và thật trọng,
Không xông xáo gia đình,
Không tham ái, tham vọng.

145. Các sở hành của mình,
Không nhỏ nhen vụn vặt,
Khiến người khác có trí,
Có thể sanh chỉ trích.
Mong mọi loài chúng sanh,
Ðược an lạc, an ổn,
Mong họ chứng đạt được,
Hạnh phúc và an lạc.

146. Mong tất cả những ai,
Hữu tình có mạng sống,
Kẻ yếu hay kẻ mạnh,
Không bỏ sót một ai,
Kẻ dài hay kẻ lớn,
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.

147. Loài được thấy, không thấy,
Loài sống xa, không xa,
Các loài hiện đang sống,
Các loài sẽ được sanh,
Mong mọi loài chúng sanh
Sống hạnh phúc an lạc.

148. Mong rằng không có ai,
Lường gạt lừa dối ai,
Không có ai khinh mạn,
Tại bất cứ chỗ nào.
Không vì giận hờn nhau,
Không vì tưởng chống đối.
Lại có người mong muốn,
Làm đau khổ cho nhau.

149. Như tấm lòng người mẹ,
Ðối với con của mình,
Trọn đời lo che chở,
Con độc nhất mình sanh.
Cũng vậy, đối tất cả
Các hữu tình chúng sanh,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.

150. Hãy tu tập từ tâm,
Trong tất cả thế giới,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.
Phía trên và phía dưới,
Cũng vậy, cả bề ngang,
Không hạn chế, trói buộc,
Không hận, không thù địch.

151. Khi đứng, hay khi đi,
Khi ngồi, hay khi nằm,
Lâu cho đến khi nào,
Khi đang còn tỉnh thức,
Hãy an trú niệm này,
Nếp sống này như vậy,
Ðược đời đề cập đến,
Là nếp sống tối thượng.

152. Ai từ bỏ tà kiến,
Giữ giới, đủ chánh kiến,
Nhiếp phục được tham ái,
Ðối với các dục vọng,
Không còn phải tái sanh,
Ði đến thai tạng nữa.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng   điều hợp.
1. Có vị giảng sư trình bày quan điểm: tâm từ chỉ vô lượng khi náo có tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Cái nhìn đó có chính xác chăng? - TT Tuệ Quyền
2. tiếp theo câu thảo luận 1. Một người thiếu tâm bi, tâm hỷ ... có thể tu tập tâm từ chăng? - TT Pháp Tân
3. Trong tâm từ có sư tha thiết hay chỉ là tâm từ hòa thôi? - ĐĐ Pháp Tín
4. Thảo luận 4. Phải chăng khi nói về tam hạnh bồ tát: tinh tân, đức tin và trí tuệ thì chỉ là khuynh hướng thiên năng chứ các vị có cả ba? - TT Pháp Đăng
 5. Theo chánh kinh thì người tu tập nên tu dưỡng tâm từ trong cả bốn oai nghi thì phải chăng điều đó có nghĩa là toàn thời gian hay có nghĩa là trong tất cả sinh hoạt? - TT Tuệ Quyền
 6. Phải chăng bài kinh hôm nay nhấn mạnh về sự tu tập từ tâm thường xuyên trong sinh hoạt hằng ngày? - ĐĐ Pháp Tín
7. Phải chăng tất cả người tu tập ĐỀU nên tu tập tâm từ? - TT Pháp Đăng
8. Một người tu tập tâm từ nên dùng hình ảnh bà mẹ thương yêu đứa con độc nhất của mình. - TT Giác Đẳng

No comments:

Post a Comment