Thursday, October 30, 2014

Bài học. Thứ Sáu ngày 31-10-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  ĐĐPháp Tín

Chương Bốn - Phẩm Tám

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(I) Kinh về Dục (Sn 151)

766. Ai ao ước được dục,
Nếu dục được thành tựu,
Chắc tâm ý hoan hỷ,
Ðược điều con người muốn.

767. Nếu người có dục ấy,
Ước muốn được sanh khởi,
Các dục ấy bị diệt,
Bị khổ như tên đâm.

768. Ai tránh né các dục
Như chân tránh đầu rắn,
Chánh niệm vượt thoát được,
Ái triền này ở đời.

769. Người nào tham đắm dục,
Ruộng đất, vàng, bò, ngựa,
Người nô tỳ, phục vụ,
Nữ nhân và bà con.

770. Như người không sức lực,
Bị các dục chinh phục,
Tai họa dẫm đạp nó,
Khổ đau bước theo nó,
Như nước ùa tràn vào,
Chiếc thuyền bị vỡ nát.

771. Do vậy người thường niệm,
Từ bỏ các loài dục,
Bỏ dục, vượt bộc lưu,
Tát thuyền đến bờ kia.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1 . Khi Đức Phật dạy về "vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của dục" phải chăng khi nói về vị ngọt có nghĩa là dù thế nào thì cũng có phương diện đáng hoan hỷ? - TT Pháp Đăng 
2 .Các dục ở đây chỉ cho dục vọng hay dục lạc hoặc cả hai? - TT Tuệ Quyền 
  3 .  Sự tránh né có làm các dục mạnh hơn? ngược lại lao đầu vào các dục có làm giảm thiểu dục vọng? TT Pháp Tân 
  4 . Phải chăng càng hoan hỷ với các dục thì cũng càng khổ đau vì các dục? - TT Pháp Đăng 

No comments:

Post a Comment