Monday, November 10, 2014

Bài học. Thứ Ba ngày 11-11-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương Hai - Tiểu Phẩm

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(IV) Kinh Ðiềm Lành Lớn (Kinh Ðại Hạnh Phúc - Mahamangala Sutta) (Sn 46)
Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn:

Thiên nhân:

258. Nhiều Thiên nhân và Người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên
Về điềm lành tối thượng.

Thế Tôn:

259. Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ
Là điềm lành tối thượng.

260. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tụ tâm,
Là điều lành tối thượng.

261. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói
Là điềm lành tối thượng.

262. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi dưỡng vợ và con,
Làm nghề không rắc rối
Là điềm lành tối thượng.

263. Bố thí, hành đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm
Là điềm lành tối thượng.

264. Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong pháp, không phóng dật
Là điềm lành tối thượng.
265. Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh pháp
Là điềm lành tối thượng.

266. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận pháp,
Là điềm lành tối thượng.

267. Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế,
Giác ngộ quả Niết bàn
Là điềm lành tối thượng.

268. Khi xúc chạm việc đời,
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn
Là điềm lành tối thượng.

269. Làm sự việc như vậy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Pháp thế gian (lokadhamma) ở đây có tính luôn những chi phối nội tại chăng? - TT Tuệ Siêu
 2 . Tại sao có một số người dường như ít bị giao động trước những chi phối bên ngoài?- TT Tuệ Siêu
3. Để mặc cho tâm đau khổ trước nghịch cảnh có làm cho tâm trưởng thành và tự tại hơn chăng? - TT Tuệ Quyền
4 . Cách nào để "phòng bị" trước những chi phối của 8 pháp thế gian? - TT Tuệ Siêu
5. Phải chăng nếu chúng ta còn vui thích khi được khen, được vui, được lợi lộc thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ khi bị chê, bi mất danh, mất lợi? - TT Tuệ Siêu
6. Không uế nhiễm ở đây được hiểu là gì? - TT Tuệ Siêu
7. Bản thân mình như thế nào khi gặp tám pháp thế gian? - TT Giác ĐẳngNo comments:

Post a Comment