Monday, November 17, 2014

Bài học. Thứ Hai ngày 17-11-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương Hai - Tiểu Phẩm

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương Bốn - Phẩm Tám Nhóm

(III) Kinh Sân Hận tám kệ (Sn 153)


780. Thật có một số người

Nói lên với ác ý,

Và thật cũng có người,

Nói lên ý chân thật.

Dầu có lời nói gì,

ẩn sĩ không liên hệ,

Do vậy bậc Mâu-ni,

Không chỗ nào hoang vu.781. Người ước muốn dắt dẫn,

Thiên trú điều sở thích,

Làm sao từ bỏ được,

Ðiều tà kiến của mình,

Khi tự mình tác thành,

Quan điểm riêng của mình,

Như điều nọ được biết,
Hãy để nó nói vậy.

782. Người không có ai hỏi,
Lại nói cho người khác,
Biết đến những giới cấm,
Của tự cá nhân mình.
Bậc thiện xảo nói rằng,
Như vậy không Thánh pháp,
Nếu ai tự nói lên
Lời tán thán tự ngã.

783. Vị Tỷ-kheo an tịnh,
Sống hết sức tịch tịnh,
Khi tán thán giới đức,
Không nói "Tôi là vậy".
Bậc thiện xảo nói rằng
Như vậy là Thánh pháp
Với vị ấy đề cao,
Ở đời, không khởi lên.

784. Với những ai các pháp,
Ðược sửa soạn tác thành,
Ðược đặt ra phía trước,
Không phải không tranh luận,
Khi đã thấy lợi ích,
Trên tự thân của mình,
Y đấy, duyên dao động,
Ðạt được sự tịch tịnh.

785. Ðối với các thiên kiến,
Không dễ gì vượt qua,
Thẩm sát các pháp xong,
Mới tác thành chấp trước.
Do vậy là con người,
Ðối với trú xứ ấy,
Có khi quyết từ bỏ,
Có khi chấp nhận Pháp.

786. Vị tẩy sạch loại bỏ,
Không tìm được ở đời,
Các kiến được sửa soạn,
Ðối với hữu, phi hữu.
Bỏ man trá, kiêu mạn,
Vị tẩy sạch loại bỏ,
Vị ấy đi với gì,
Vị ấy không chấp thủ.

787. Với ai có chấp thủ,
Bị chỉ trích trong Pháp,
Với ai không chấp thủ,
Lấy gì có thể nói?
Chính đối với vị ấy,
Ngã, phi ngã đều không,
Vị ấy đã tẩy sạch,
Mọi tà kiến ở đời.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng  điều hợp.

1.Sự nguy hại của tà kiến đối với chúng sanh như thế nào và làm thế nào để loại bỏ được tà kiến? - TT Tuệ Quyền

2. Nếu một người có tà kiến thì sẽ như thế nào trong tương lai qua cái tà kiến đó? - TT Pháp Đăng
3. Trong cuộc đời này Đức Phật dạy cái khổ nào dễ thấy và cái khổ nào khó thấy? - TT Pháp Tân
4. Trong Phật Pháp có được bao nhiêu cái khổ để chúng ta có gom lại để có thể nắm bắt được, cái khổ như thế nào? - TT Pháp Đăng
5. Trong kinh có câu "vượt khỏi sự luân chuyển" . Một người muốn vượt khỏi sanh luân chuyển thì có thể sanh về cõi nào? Đức Phật dạy phương pháp vượt khỏi sanh hữu không? - TT Tuệ Quyền
6. Tại sao biết biển ái là đau khổ mà chúng sanh vẫn lao vào để chịu khổ? - TT Pháp Đăng

No comments:

Post a Comment