Wednesday, November 19, 2014

Bài học. Thứ Năm ngày 20-11-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương Hai - Tiểu Phẩm

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chương Bốn - Phẩm Tám Nhóm

(V) Kinh Thanh Tịnh tám kệ (Sn 154)

788. Ta thấy vị thanh tịnh,
Vị tối thượng, không bệnh,
Sự thanh tịnh con người,
Với tri kiến, đạt được.
Nắm giữ quan điểm này.
Xem đấy là tối thượng,
Vị này sẽ xem trí,
Là tùy quán thanh tịnh.

789. Nếu thanh tịnh con người,
Do tri kiến đạt được,
Hay với trí vị ấy,
Từ bỏ sự đau khổ
Vị ấy có sanh y,
Ngoài Thánh đạo được tịnh,
Vị ấy nói như vậy,
Do tri kiến cá nhân.

790. Bà-la-môn không nói,
Ngoài Thánh đạo được tịnh,
Với điều được thấy nghe,
Giới đức, được thọ tưởng;
Với công đức, ác đức,
Vị ấy không nhiễm trước,
Từ bỏ mọi chấp ngã,
Không làm gì ở đời.

791. Từ bỏ tri kiến cũ,
Y chỉ tri kiến mới,
Ði đến sự tham đắm,
Không vượt qua ái dục;
Họ nắm giữ chấp trước,
Họ từ bỏ xa lánh,
Như khỉ thả cành này,
Rồi lại nắm cành khác,

792. Người tự mình chấp nhận,
Các chủng loại giới cấm,
Ði chỗ cao chỗ thấp,
Sống bị tưởng chi phối;
Người có trí rộng lớn,
Nhờ trí tuệ, quán pháp,
Có trí, không đi đến
Các pháp cao và thấp.

793. Vị ấy đạt thù thắng,
Trong tất cả các pháp,
Phàm có điều thấy, nghe,
Hay cảm thọ, tưởng đến;
Với vị tri kiến vậy,
Sống đời sống rộng mở,
Không bị ai ở đời,
Có thể chi phối được.

794. Họ không tác thành gì,
Họ không đề cao gì,
Họ không có nói lên,
Ðây tối thắng thanh tịnh,
Không dính líu tham đắm,
Mọi chấp trước triền phược,
Họ không tạo tham vọng,
Bất cứ đâu ở đời.

795. Với vị Bà-la-môn
Ðã vượt khỏi biên giới,
Sau khi biết và thấy,
Không có kiến chấp trước.
Tham ái không chi phối,
Cũng không tham, ly tham,
Vị ấy ở đời này,
Không chấp thủ gì khác.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng   điều hợp.
1. Xin giang ro the nao y nghia cua thi du "chung sanh tu bo tri kien sai lam nay bang cach bam viu vao tri kien sai lam khac giong nhu con khi chuyen canh" TT Pháp Tân
 2: Nếu một người tức giận vì người khác chỉ trích mình nhưng sau đó nghĩ rằng: vì mình là người quan trọng người ta mới ganh ghét chứ nếu mình là kẻ vô danh tiểu tốt thì chẳng ai nói gì. Ý nghĩ như vậy mang lại cho người đó trạng thái bớt giận nhưng tự tôn thì có thật sự tốt cho người tu chăng? - TT Pháp Đăng
3. Phải chăng câu "sống bị tưởng chi phối" là sống với quá khứ, với định kiến, thành kiến? - ĐĐ Pháp Tín
4. Làm thế nào chúng ta có thể hình dung sự an lạc của sự thanh tịnh? - TT Tuệ Quyền
5. Tại sao ở đây sự thanh tịnh tuyệt đối là vượt ngoài điều công đức và phi công đức? - TT Pháp Đăng
6. Phàm nhân chúng ta muốn sống những ngày thanh tịnh thì làm thế nào? - TT Pháp Tân

7. TT Giác Đẳng đúc kết bài học


No comments:

Post a Comment