Wednesday, December 3, 2014

Bài học. Thứ Năm ngày 4-12-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu 

Chương Bốn - Phẩm Tám

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(VII) Kinh Tissametteyya (Sn 160)
814. Tissa Metteyya,
Tôn giả nói như sau:
Thế Tôn hãy nói lên,
Sự tai hại của người,
Ðắm say về dâm dục,
Sau khi nghe, chúng con
Sẽ học tập lời Ngài,
Lời dạy về viễn ly.

815. Thế Tôn nói như sau:
Hỡi này Metteyya,
Ai đắm say dâm dục,
Quên mất lời giảng dạy,
Rơi vào đường tà vạy,
Nếp sống ấy không thánh.

816. Ai trước sống một mình,
Nay rơi vào dâm dục,
Như xe bị nghiêng ngã,
Người ấy ở trong đời,
Ðược gọi là phàm phu,
Ðược gọi là hạ liệt.

817. Tiếng tốt có từ trước,
Người ấy bị tổn giảm,
Thấy vậy hãy học tập,
Từ bỏ sự dâm dục.

818. Chi phối bởi suy tư,
Trầm ngâm như kẻ nghèo,
Nghe tiếng trách người khác,
Như kẻ bị thất vọng.

819. Bị người khác buộc tội,
Nó làm các đao kiếm,
Trở thành người tham lớn,
Chấp thủ điều vọng ngôn.

820. Ðược danh là Hiền trí,
An trú sống một mình,
Nếu rơi vào dâm dục,
Sầu não như kẻ ngu.

821. Thấy nguy hại như vậy,
Bậc ẩn sĩ trước sau,
Kiên trì sống cô độc,
Không thực hành dâm dục.

822. Hãy học tập viễn ly,
Ðây hạnh thánh tối thượng,
Không nghĩ mình tối thắng,
Dầu gần được Niết-bàn.

823. Sở hành bậc ẩn sĩ,
Trống không, không mong dục,
Bậc vượt khỏi bộc lưu,
Ðược các người ở đời,
Bị tham dục trói buộc,
Ganh tị và thèm muốn.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Có cần thiết chăng để phát nguyện đời sau có duyên lành đi xuất gia? - TT Pháp Đăng
 2 : Nếu phục vụ tha nhân là một hạnh tu tập thì phải chăng người tại gia cư sĩ có nhiều cơ hội phục vụ hơn? - TT Tuệ Quyền
 3.  Tạo phước duyên gì để đời sau dễ dàng xuất gia? - TT Pháp Đăng
 4 : Phải chăng đời sống xuất gia ít cảm nhận đau khổ thực tế như người cư sĩ? - TT Tuệ Quyền
 5.  Phải chăng nếu  người xuất gia tạo nghiệp bất thiện thì quả nặng hơn người cư sĩ? - TT Pháp Đăng
 6. Phải chăng né tránh dục lạc thì sẽ dễ bị dục lạc chi phối hơn? - TT Tuệ Quyền

7 . Làm sao để đi tu mà không mang nợ đàn tín? - TT Pháp Đăng

No comments:

Post a Comment