Friday, December 19, 2014

Bài học. Thứ Sáu ngày 19-12-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương  Ba - Đại Phẩm

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(XVII) Câu hỏi của  Pingiya Mavana (Sn 217)

Pingiya:

1120. Tôn giả Pin-gi-ya:
Con đã già, yếu đuối,
Không còn có dung sắc,
Mắt không thấy rõ ràng,
Tai không nghe thông suốt,
Ðể con khỏi mệnh chung,
Với tâm tư si ám,
Mong Ngài nói Chánh pháp,
Nhờ rõ biết pháp ấy,
Chính tại ở đời này,
Con đoạn tận sanh già.

Thế Tôn:

1121. Thế Tôn đáp lại rằng:
Hỡi này Pin-gi-ya,
Thấy được sự tác hại,
Trong các loại sắc pháp,
Chúng sanh sống phóng dật,
Bị phiền lụy trong sắc,
Do vậy, Pin-gi-ya,
Ông chớ có phóng dật,
Hãy từ bỏ sắc pháp
Chớ đi đến tái sanh.

Pingiya:

1122. Bốn phương chính, bốn phụ,
Cộng thêm trên và dưới,
Như vậy có mười phương,
Và trong thế giới này,
Không có sự việc gì,
Mà Ngài không được thấy,
Không nghe, không nghĩ đến,
Và không được thức tri,
Hãy nói đến Chánh pháp,
Nhờ rõ biết pháp này,
Con ngay tại đời này,
Ðoạn tận được sanh già.

Thế Tôn:

1123. Thế Tôn nói như sau:
Hỡi này Pin-gi-ya!
Thấy chúng sanh loài Người,
Rơi vào trong khát ái,
Bị già nua đốt cháy,
Bị già nua chinh phục
Do vậy, Pin-gi-ya,
Ông chớ có phóng dật
Hãy từ bỏ khát ái,
Không còn bị tái sanh.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1 . Phải chăng một người thân xác già nua như trí tuệ vẫn minh mẫn là do phước từ đời quá khứ? - TT Pháp Đăng
 2 : Có thể chăng với sự tu tập nội tâm khiến một người có thể an lạc khi tuổi già đến? - TT Tuệ Quyền
 3 : Có nhiều người tin rằng đối với người lớn tuổi chỉ nên tu pháp môn niệm Phật bằng niềm tin vì sự học hỏi sâu rộng Phật pháp không thích hợp. Quan niệm đó có chính xác chăng? - TT Tuệ Siêu
 4 :  Phải chăng nếp sống năng động giúp trí não sắc bén lúc tuổi già?- TT Tuệ Siêu
 5 : Có nên chuẩn bị gì cho những tu sĩ Phật giáo khi tuổi về già?- TT Tuệ Siêu

TT Giác Đẳng: Những điều nên chuẩn bị cho tuổi già 

No comments:

Post a Comment