Friday, December 26, 2014

Bài học. Thứ Sáu ngày 26-12-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương Năm - Phẩm Con Ðường Ðến Bờ Bên Kia

(XVI) Câu hỏi của thanh niên Mogharàja (Sn 216)


Mogharàja:


1116. Mo-gha-rà-ja nói:
Ðã hai lần con hỏi,
Bậc có mắt, họ Thích,
Ngài chưa trả lời con,
Nhưng con được nghe rằng,
Cho đến lần thứ ba,
Vị Thiên nhân ẩn sĩ,
Sẽ trả lời cho con.

1117. Ðời này và đời sau,
Phạm thiên giới, thiên giới,
Con không rõ quan điểm,
Gotama lừng danh.
1118. Vị thầy được thù diệu,
Con đến với câu hỏi,
Cần nhìn đời thế nào,
Ðể thần chết không thấy.
Thế Tôn:
1119. Này Mô-gha-ra-ja,
Hãy nhìn đời trống không,
Luôn luôn giữ chánh niệm,
Nhô lên ngã tùy kiến,
Như vậy vượt tử vong,
Hãy nhìn đời như vậy,
Thần chết không thấy được.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng   điều hợp.
1. "Cuộc đời rỗng không" như được đề cập trong bài kinh nầy có tương đồng với khái niệm tánh không trong Phật giáo Bắc Truyền chăng? - TT Tuệ Siêu  (Paltalk bị trục trặc nên không thâu được câu trả lời).
2. Tại sao phải nhìn đời rỗng không VỚI CHÁNH NIỆM? - TT Tuệ Quyền
 3. Làm thế nào để thấy là bớt chấp ngã sẽ an lạc hơn? - TT Tuệ Siêu
4. Trong tam tạng Pali tánh không chỉ cho Niết Bàn mà cũng chỉ cho sự trống rỗng của năm uẩn. Vậy phải chăng chúng ta cũng đồng ý câu "niết bàn" không khác với sanh tử"? - TT Tuệ Siêu
5. TT Giác Đẳng đúc kết phần thảo luận

No comments:

Post a Comment