Tuesday, December 30, 2014

Chương Trình Đặc Biệt Cuốn Năm 2014

Bảy Điểm Đáng Lưu Ý Liên Quan Đến Phật Sự Trong Năm 2014

1. sự phát triển của Phật Giáo Ấn Độ

2. Một số sáng kiến đã được thực hành trong năm 2014 tại các quốc gia Phật Giáo

3. Một số việc liên quan đến  sự khủng khoảng giữa các quốc gia với Hồi Giáo

4. TT Giác Đẳng nói đến điều đáng lưu ý về tình hình Phật Giáo Tây Tạng


(ngày mai tiếp)

No comments:

Post a Comment