Monday, January 26, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 27-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

PHẨM BA - PHẨM NANDA - 3. NANDAVAGGO 
HT Minh Châu dịch Việt

(IV) (Ud 27) 4. Sāriputtasuttaṃ 
và bài (V) (Ud 27) 5. Mahāmoggallānasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ Tôn giả Sàriputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy Tôn giả Sàriputta ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, rồi sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

4. Như ngọn núi bằng đá,
Không động, khéo an trú,
Cũng vậy vị Tỳ-kheo,
Ðoạn diệt được ngu si,
Như ngọn núi bằng đá,
Không có bị dao động.

Và bài

(V) (Ud 27) 5. Mahāmoggallānasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, nội tâm khéo an trú thân hành niệm. Thế Tôn thấy Tôn giả Maha Moggallàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết-già lưng thẳng nội tâm khéo an trú thân hành niệm.

Rồi Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

5. Thân hành niệm an lập,
Sáu xúc xứ chế ngự,
Tỷ-kheo thường thiền định,
Tự chứng tri Niết Bàn.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 1 :Thế nào là thân hành nim? TT Pháp Tân
ĐĐ Pháp Tín đang thảo luận câu 2 : . Người tu tập nên làm gì những lúc rảnh rỗi?"  ĐĐ Pháp Tín
3. TT Giác Đẳng góp ý thêm câu "Người tu tập nên làm gì những lúc rảnh rỗi?" 

 3:Làm thế nào để chuyển từ trạng thái "phải làm " sang trạng thái (muốn làm " trong sự tu tập? TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment