Monday, January 5, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 6-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Chương Một - Phẩm Bồ Đề

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(IV) (Ud 3)

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây bàng ajapala, khi mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy ra khỏi định. Có một Bà-la-môn thuộc dòng họ Huhunka, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên lời chào hỏi, sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Bà-la-môn ấy nói với Thế Tôn:

- Tôn giả Gotama, cho đến như thế nào là Bà-la-môn, và những pháp nào tác thành Bà-la-môn?

Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

4. Vị Bà-la-môn nào,
 Loại trừ các ác pháp,
 Không kiêu, không uế nhiễm,
 Tự ngã khéo chế ngự,
Vệ-đà được thông đạt
Phạm hạnh được viên thành,
Vị Bà-la-môn ấy,
Có thể nói lên được,
Lời Phạm ngữ đúng pháp,
Vị ấy ở đời này,
Không hề có mạn tâm 
Bất cứ ở nơi nào.
1-4: Nigrodhasuttaü (4)

Evaü me sutaü: ekaü samayaü Bhagavà Uruvelàyaü viharati najjà Nera¤jaràya tãre Ajapàlanigrodhamåle 3 pañhamàbhisambuddho. Tena kho pana samayena Bhagavà sattàhaü ekapallaïkena nisinno hoti vimuttisukhapañisaüvedã.

Atha kho Bhagavà tassa sattàhassa accayena tamhà samàdhimhà vuññhàsi. Atha kho a¤¤ataro huhuïkajàtiko 4 bràhmaõo yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavatà saddhiü sammodi. Sammodanãyaü kathaü sàràõãyaü vãtisàretvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhito kho so bràhmaõo Bhagavantaü etad-avoca:

ßKittàvatà nu kho bho Gotama bràhmaõo hoti? Katame ca pana bràhmaõakaraõà dhammà?"-ti 5

Atha kho Bhagavà etam-atthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

ßYo bràhmaõo bàhitapàpadhammo / Nihuhuïko 6 nikkasàvo yatatto / Vedantagå vusitabrahmacariyo / Dhammena so brahmavàdaü vadeyya / Yassussadà natthi kuhi¤ci lokeû-ti.

(V) (Ud 3)

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), khu vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahàmoggallàna (Ðại Mục-kiền-liên) Tôn giả Mahàkassapa (Ðại Ca-diếp), Tôn giả Mahàkaccayàna (Ðại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahàkotthita (Ðại Câu-thi-la), Tôn giả Mahàkappina (Ðại kiếp-tân-na), Tôn giả Mahàcunda (Ðại-Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly-bà-đà), Tôn giả Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các Tôn giả ấy từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, các Bà-la-môn này đang đi đến. Này các Tỳ-kheo, các Bà-la-môn này đang đi đến.

Khi được nói vậy, một Tỳ-kheo, thọ sanh là Bà-la-môn, bạch Thế Tôn: / - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Bà-la-môn, và có bao nhiêu pháp, tác thành Bà-la-môn?

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

5. Sau khi loại ác pháp,
 Ai thường hành chánh niệm,
Kiết sử đoạn, giác ngộ,
Những vị ấy ở đời,
Thật là Bà-la-môn.
1-5: Therasuttaü (5)

Evaü me sutaü: ekaü samayaü Bhagavà Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiõóikassa àràme. Tena kho pana samayena àyasmà ca Sàriputto àyasmà ca Mahàmoggallàno àyasmà ca Mahàkassapo àyasmà ca Mahàkaccàyano àyasmà ca Mahàkoññhito àyasmà ca Mahàkappino àyasmà ca Mahàcundo àyasmà ca Anuruddho àyasmà ca Revato àyasmà ca ânando 7 yena Bhagavà tenupasaïkamiüsu. [PTS Page 004] [\q 4/] Addasà kho Bhagavà te àyasmante dårato va àgacchante. Disvàna bhikkhå àmantesi. ßEte bhikkhave bràhmaõà àgacchanti, ete bhikkhave bràhmaõà àgacchantãû-ti.

Evaü vutte a¤¤ataro bràhmaõajàtiko bhikkhu Bhagavantaü etad-avoca: ßkittàvatà nu kho bhante bràhmaõo hoti? Katame ca pana bràhmaõakaraõà dhammà?" ti.

Atha kho Bhagavà etam-atthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

ßBàhitvà pàpake dhamme ~ ye caranti sadà satà, /Khãõasaüyojanà Buddhà ~ te ve 8 lokasmiü bràhmaõàû ti. 

(VI) (Ud 4)

Như vầy tôi nghe:Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pipphali, đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahàkassapa sau một thời gian, thoát khỏi bệnh ấy. Rồi Tôn giả Mahàkassapa thoát khỏi bệnh ấy, suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi vào Vương Xá để khất thực ". Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Thiên nhân, đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahàkassapa nhận đựoc đồ ăn khất thực. Nhưng Tôn giả Mahàkassapa gạt bỏ năm trăm Thiên nhân ấy, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vương Xá để khất thực, đi ngang những con đường những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt.

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

6. Ai sống không nhờ người,
 Không được người biết đến, 
 Sống tự mình chế ngự, 
 An trú trên lõi cây, 
 Các lậu hoặc đã đoạn, 
 Sân hận được trừ diệt, 
 Vị ấy được Ta gọi, 
 Là vị Bà-la-môn.II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Lý do gì Ngài Kassapa chỉ độ cho người nghèo, hay Ngài cũng độ bình đẳng cho tất cả mọi người? - TT Pháp Tân
2. Sự tu tập trong Phật giáo thì tu tập như thế nào để đưa đến giải thoát vĩnh viễn, tu tập như thế nào để giải thoát tương đối? - ĐĐ Pháp Tín
3.Trong bài học hôm nay có câu "sống tự mình chế ngự". Cách nào để mình sống tự mình chế ngự? - TT Pháp Tân


No comments:

Post a Comment