Thursday, January 8, 2015

Bài học. Thứ Năm ngày 8-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Phẩm Một - Phẩm Phẩm Bodhivaggo 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

(VII) (Ud 4)

Như vầy tôi nghe:Một thời Thế Tôn trú ở Pàtali tại Ajakalàpaka, chỗ ở của Dạ-xoa Ajakalàpa. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen, và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ-xoa Ajakalàpaka muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Akkulopakkulo: "Này Sa môn, có con quỷ cho Ông ". Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:

7. Khi nào Bà-la-môn/ Ðối với pháp của mình,/ Ðã đạt được bờ kia,/ Vị ấy vượt qua được,/ Ác quỷ yêu ma này.
1-7: Pàvàsuttaü (7)

1. Evaü me sutaü: ekaü samayaü Bhagavà Pàvàyaü 11 viharati Ajakalàpake cetiye Ajakalàpakassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana samayena Bhagavà rattandhakàratimisàyaü [PTS Page 005] [\q 5/] abbhokàse nisinno hoti. Devo ca ekam-ekaü phusàyati, atha kho Ajakalàpako yakkho Bhagavatà bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavato avidåre tikkhattuü ßakkulo pakkuloû ti akkulapakkulikaü akàsi, ßeso te samaõa pisàcoû ti.

2. Atha kho Bhagavà etam-atthaü viditvà tàyaü velàyaü imaü udànaü udànesi:

ßYadà sakesu dhammesu ~ pàragu hoti brahmaõo, /Atha etaü pisàca¤-ca ~ pakkula¤-càtivattatãû-ti.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Làm sao để bớt sợ ma? - TT Pháp Đăng
2. So sánh giữa hai cá tính "cái gì cũng sợ" và "cái gì cũng liều lĩnh" thì thái độ nào tốt hơn cho cuộc sống? - ĐĐ Pháp Tín
 3. Tại sao có những chúng sanh có thiện duyên với Đức Phật nhưng lúc mới gặp Phật thì có thái độ rất phạm thượng?TT Pháp Đăng

4 : Tại sao trong kinh thường ghi "ác ma biết đức Thế Tôn biết mình nên biến mất"? ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment