Thursday, January 22, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 23-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín 

PHẨM Ba - Phẩm Nanda - 3. Nandavaggo 
HT Minh Châu dịch Việt

(I) (Ud 21) - 1. Kammavipākajasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana trong khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác, không có sầu não.

Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

1. Tỷ-kheo bỏ mọi nghiệp,
Tẩy sạch bụi làm trước,
An trú, không ngã sở,
Không cần nói với người.

Chánh Văn Pali:

1. Kammavipākajasuttaṃ

21. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhagavato avidūre nisinno hoti pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya purāṇakammavipākajaṃ dukkhaṃ tibbaṃ kharaṃ kaṭukaṃ vedanaṃ adhivāsento sato sampajāno avihaññamāno.

Addasā kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ avidūre nisinnaṃ pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya purāṇakammavipākajaṃ dukkhaṃ tibbaṃ kharaṃ kaṭukaṃ vedanaṃ adhivāsentaṃ sataṃ sampajānaṃ avihaññamānaṃ.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Sabbakammajahassa bhikkhuno,
Dhunamānassa pure kataṃ rajaṃ;
Amamassa ṭhitassa tādino,
Attho natthi janaṃ lapetave’’ti. paṭhamaṃ;


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 1:  Làm thế nào để tâm không khổ khi thân khổ?- TT Tuệ Siêu 
2. Mấy điều nên biết để tạm không khổ khi thân khổ - TT Giác Đẳng
 3: Phải chăng từ trong kinh điển chúng ta có thể nói là đa phần sự khổ đau là chất xúc tác cho giác ngộ hơn là hạnh phúc? TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment