Tuesday, January 13, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 14-1-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Phẩm Hai - Phẩm Mucalinda 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
(III) (Ud 11) - 3. Daṇḍasuttaṃ

Như vầy tôi nghe:/Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy, giữa Sàvatthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Sàvatthi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy.

Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

3. Ai làm hại với trượng,
 Kẻ tìm lạc cho mình,
 Người ấy sau khi chết,
 Không tìm được an lạc.
 Ai không hại với trượng,
 Kẻ tìm lạc cho mình,
 Ðời sau tìm được lạc.

Chánh Văn Pali

3. Daṇḍasuttaṃ

13. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā kumārakā antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavanaṃ ahiṃ daṇḍena hananti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisi. Addasā kho bhagavā sambahule kumārake antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavanaṃ ahiṃ daṇḍena hanante.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi –

‘‘Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena vihiṃsati;
Attano sukhamesāno, pecca so na labhate sukhaṃ.
‘‘Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena na hiṃsati;
Attano sukhamesāno, pecca so labhate sukha’’nti. tatiyaṃ;


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 1.Cái vui trong ác nghiệp có gọi là một thứ hạnh phúc không? (Theo A Tỳ Đàm thì tất cả tâm hưởng cảnh tốt trong ngũ song thức đều là quả thiện) TT Pháp Đăng
 2. Có nhiều người tìm thú vui bằng cách nuôi cá, nuôi chim... có tạo bất thiện nghiệp chăng? (người ta nghĩ là minh NUÔI chứ không giết thì không tạo ác nghiệp) TT Pháp Đăng
 3. Những người tìm sự khoái trá với nỗi khổ đau của chúng sanh thi quả báo thế nào theo nhân quả? TT Pháp Đăng
4.  Chúng ta nên cẩn trọng và nghĩ thấu đáo trong các việc làm trong đời sống - TT Giác Đẳng

No comments:

Post a Comment