Thursday, January 1, 2015

Chương Trình Đặc Biệt Đầu Năm 2015

Chương Trình Đặc Biệt Đón Mừng Năm 2015

1. Người Phật tử học Phật Pháp bằng cách nào? - TT Giác Đẳng
2. Việc học Phật Pháp của người Phật tử trong tương lai trước đà phát triển của thế giới có gì khác không? - TT Tuệ Siêu
3. Năm điểm học Phật Pháp trong năm tới - TT Giác Đẳng
4. Người Phật tử sẽ tu như thế nào? - TT Giác Đẳng
5. Trong thời đại mới người Phật tử tu như thế nào? - TT Tuệ Siêu
6. Trong tương lai người Phật tử đi tìm sự thanh tịnh, an lạc có còn giống như xưa? - TT Tuệ Siêu
7. Trong tương lai người Phật tử đi tìm sự thanh tịnh, an lạc có còn giống như xưa? - TT Giác Đẳng
8. Trong tương lai chúng ta sẽ đối phó thế nào trước những bất trắc? TT Tuệ Siêu

No comments:

Post a Comment