Saturday, January 3, 2015

Chương Trình Đặc Biệt Đầu Năm 2015

Chương Trình Đón Mừng Năm 2015

LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG TRONG TƯƠNG LAI

1. Phải chăng con đường trung đạo của Phật Pháp nhấn mạnh yếu tính quân bình? - TT Tuệ Siêu
2.Người Phật tử sống thế nào gọi là quân bình, trung đạo? - TT Pháp Tân
3.Người Phật tử sống thế nào gọi là quân bình, trung đạo? - ĐĐ Pháp Tín
4. Làm sao để lo toan tiền bạc mà không bị nô lệ tiền bạc? - TT Tuệ Siêu
 5. Làm sao để lo toan tiền bạc mà không bị nô lệ tiền bạc? - TT Pháp Tân
6. Phải chăng Phật Pháp cũng khuyến khích "một thứ cảm xúc lành mạnh" thay vì chỉ đặt nặng lý tính?TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment