Saturday, March 7, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 8-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

CHƯƠNG 7 - PHẨM NH  
HT Minh Châu dịch Việt

(VI) (Ud 77) 6.   6. Taṇhāsaṅkhayasuttaṃ  - Kinh Diệt Trừ Tham Ái  

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Annatakondanna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn thấy Tôn giả Annatakondanna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt.

Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

6. Rễ không có bén đất,
Không lá, đâu dây leo,
Bậc trí thoát trói buộc,
Ai xứng đáng được khen,
Chư Thiên khen người ấy,
Phạm Thiên cũng ngợi khen.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào dưới đây là một trong những khuyết điểm của khát ái (tanha)?
 a. Khát ái khiến chúng sanh đánh mất hiện tại vì hướng vọng quá khứ hoặc tương lai.
  b. Khát ái khiến chúng sanh ăn không ngon ngủ không yên 
 c. Khát ái tạo nên nạn nhân mãn 
 d. Khát ái tạo nên sự bất mãn

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 1 Là  A

 Câu hỏi 2. Tại sao khát ái là nguyên nhân của đau khổ?
 a. Khát ái khiến chúng sanh luôn luôn truy cầu 
 b. Khát ái tác thành nghiệp hữu (hành động tạo tác)
 c. Khát ái tạo thành sanh hữu (tái sanh) 
d. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 2 Là  D .

 Câu hỏi 3. Câu nói nào dưới đây đồng nghĩa với câu "thế giới là khiếm khuyết, nô lệ cho tham ái"?
 a. Nhân vô thập toàn 
 b. Vì luôn khao khát nên không thoả mãn với bất cứ điều gì 
 c.  Cõi đời nầy là ngũ trược ác thế nên cầu nguyện vãng sanh về cõi khác.
 d. Nếu không có ái dục thì cõi đời nầy sẽ thành "nhân gian tịnh độ"


TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 3 Là  B

No comments:

Post a Comment