Monday, March 9, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 10-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu 

CHƯƠNG 7 - PHẨM NH  
HT Minh Châu dịch Việt

(VIII) (Ud 77) - 8.   Kinh Kaccāna 

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàkaccàna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt và trong nội tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả Mahàkaccàna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tâm.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

8. Với ai thường thường niệm,
Liên tục trú thân hành,
"Trước không thể có được,
Với tôi, nay không có,
Sẽ không thể có được,
Với tôi, nay sẽ không".
Tiếp tục trú như vậy,
Ðúng thời vượt dục ái.

II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
1. ĐĐ Pháp Tín thảo luận câu hỏi số 1
2. ĐĐ Pháp Tín thảo luận câu hỏi số 2
3. TT Tuệ Siêu thảo luận câu hỏi số 3
4. ĐĐ Pháp Tín thảo luận câu hỏi số 4
5. Phải chăng tất cả Phật Pháp đều có thể học và không phải pháp nào cũng có thể thực hành được? - TT Tuệ Siêu


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Tại sao sự định tâm "bào mòn" phiền não?
 a. Vì bản chất của phiền não là phóng tâm 
 b. Vì "định" đối trị tham
 c. Sự tập trung vào một đề mục định là khả năng đi ngược lại thói quen phóng dật của chúng sanh 
 d. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 1 Là  D .

Câu hỏi 2. Những điều nào dưới đây có liên hệ tới tâm định? 
a. Tập trung bền bĩ 
 b. tập trung liên tục 
 c. Cả hai câu a va b 
 d. Cả hai câu a và b đều sai

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 2 Là  C 

Câu hỏi 3. Khi Đức Phật nhìn thấy một đệ tử an trú trong chánh niệm Ngài nói lên sự tán thán. Sự việc  đó cho thấy điều gì? 
a. Ngài hoan hỷ với chân pháp
  b. Ngài vui khi thấy đệ tử vâng lời 
 c. Ngài thấy hợp với sở thích cá nhân
  d. Ngài thấy vừa ý vì có người truyền thừa Phật Pháp

TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 3 Là  A

Câu hỏi 4. Những điều nào dưới đây đúng với những gì được ghi trong kinh điển?
 a. Đức Phật thường sống giữa hội chúng trang nghiêm, thanh tịnh, không ồn ào
  b. Đức Phật thường khuyến dạy chư đệ tử xuất gia tu tập thiền định hơn là dành thì giờ cho những việc khác
c. Chư tăng thời Đức Phật trụ thế thường chuyên tâm tu tập hơn lập chùa, lo việc từ thiện xã hội 
 d. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 4 Là  D

Câu hỏi 5. Thế nào là pháp học và pháp hành?
 a. Cùng là một pháp nhưng nghiên cứu để học hỏi là pháp học, đem thực hành là pháp hành 
b . Có những pháp để thực hành như giới định huệ,  có những pháp chĩ học để biết như duyên hệ 
 c. Giống như khoa học và kỹ thuật, khác biệt nhưng liên hệ mật thiết.
  d. Tụng kinh là pháp học, niệm Phật là pháp hành

TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 5 Là  A .

No comments:

Post a Comment