Tuesday, March 24, 2015

Bài Học. Thứ Ba ngày 24-3-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

I. Tam Quy (Saranattaya)  

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Ðệ tử nguyện qui y Phật
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Ðệ tử nguyện qui y Pháp
 Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Ðệ tử nguyện qui y Tăng
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Phật

 Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Pháp

 Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ hai đệ tử nguyện qui y Tăng

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Phật
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Pháp

Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi - Lần thứ ba đệ tử nguyện qui y Tăng (lạy)
Câu  1. Trong bối cảnh Phật giáo xưa và nay câu Tam qui quan trọng như thế nào? - TT Tuệ Siêu
Câu  2. Trong chữ Hán. qui có nghĩa là về, trong kinh Pali chữ qui y là tìm đến nương tựa hay về nương tựa? - TT Tuệ Siêu
Câu  3. Khi chúng ta nói Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Thì chữ Buddhaṃ là chỉ cho Phật quá khứ, hiện tại, vị lai hay chỉ cho vị Phật chúng ta đang có hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni? - TT Tuệ Siêu
Câu  4Trên phương diện giáo pháp được đề cập đến trong trường hợp nào đề cập đến Đức Phật như một cá thể, trường hợp nào đề cập đến nhiều Đức Phật. - TT Tuệ Siêu
Câu  5. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Chữ "Pháp" trong câu con qui y Pháp nghĩa là gì? - TT Tuệ Siêu
Câu  6: Phải chăng trong câu quy y Tăng chỉ cho những vị thành tựu đạo quả? - TT Tuệ Siêu
Câu 7. Trong kinh thường phân chia Savaka Sangha và Bhikkhu Sangha. Vậy phải chăng Bhikkhu Sangha bao gom cả Savaka Sangha? TT Tuệ Siêu
Câu 8. Ngày nay người Phật tử Việt Nam thường thờ nhiều vị Phật (thay vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) và quan niệm là quy y với một vị thầy (thay vi Tam Bảo) điều nầy nên nhận thức thế nào theo kinh điển? - ĐĐ Pháp Tín
Câu 9. Một số các tông phái chỉ trích hàng thinh văn là ích kỷ hạ căn. Nếu các bậc thinh văn chính là Tăng bảo vậy sự chỉ trích đó có thích hợp chăng? - TT Tuệ Quyền
Câu 10. TT Giác Đẳng đúc kết bài học "Tam Quy"


No comments:

Post a Comment