Monday, March 30, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 31-3-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)

Thế nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. (ĐĐ Pháp Tín giảng)
Thế nào là hai? - Danh và sắc.(TT Pháp Tân giảng)
Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ. - (TT Giác Đẳng)
Thế nào là bốn? - Bốn Thánh đế. - (TT Tuệ Siêu)
Thế nào là năm? - Năm thủ uẩn. - (TT Tuệ Quyền)
Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ.
Thế nào là bảy? - Bảy giác chi.
Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành.
Thế nào là chín? - Chín nơi cư trú của các loài hữu tình.
Thế nào là mười? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

Chánh Văn Pali

1. ‘‘Ekaṃ  nāma kiṃ’’? ‘‘Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā’’
2. ‘‘Dve nāma kiṃ’’? ‘‘Nāmañca rūpañca’’.
3. ‘‘Tīṇi nāma kiṃ’’? ‘‘Tisso vedanā’’.
4. ‘‘Cattāri  nāma kiṃ’’? ‘‘Cattāri ariyasaccāni’’.
5. ‘‘Pañca nāma kiṃ’’? ‘‘Pañcupādānakkhandhā’’.
6. ‘‘Cha nāma kiṃ’’? ‘‘Cha ajjhattikāni āyatanāni’’.
7. ‘‘Satta nāma kiṃ’’? ‘‘Satta bojjhaṅgā’’.
 8. ‘‘Aṭṭha nāma kiṃ’’? ‘‘Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo’’.
 9. ‘‘Nava nāma kiṃ’’? ‘‘Nava sattāvāsā’’.
10. ‘‘Dasa nāma kiṃ’’? ‘‘Dasahaṅgehi samannāgato ‘arahā’ti vuccatī’’ti.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.
1: Tại sao trong kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh "nói một cách ngắn gọn: chấp thủ năm thủ uẩn là khổ"? - TT Tuệ Siêu
 2: Giữa hai pháp thành do thủ và pháp thành không phải do thủ, hai pháp này quan trọng như thế nào? - TT Tuệ Siêu
3. TT Giác Đẳng đúc kết phần thảo luận và đố vui


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Năm uẩn và năm thủ uẩn khác nhau thế nào?
 A. Năm thủ uẩn là phiền não chấp thủ 
 B. Bậc thánh vô lậu có năm uẩn nhưng không có chấp thủ năm uẩn 
 C. chấp thủ năm uẩn tạo thêm đau khổ 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 1 là D

Câu hỏi 2.  Điều nào dưới đây là sự chấp thủ sắc uẩn? 
A. Nhận rằng cảnh vật nơi nầy đẹp hơn nơi khác 
 B. Nhìn tấm hình chụp của mình thấy rằng mình đẹp quá 
 C. chăm sóc thân thể bằng thực phẩm, thuốc men 
 D. Ba câu trên đều sai

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D
TT Giác Đẳng cho đáp án câu 2 là B
No comments:

Post a Comment