Friday, March 13, 2015

Bài học. Thứ Bảy ngày 14-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Pháp Tân 

CHƯƠNG 8 - PHẨM Pàtaligàmiya  
HT Minh Châu dịch Việt

(I) (Ud 80) 1.   Kinh Niết Bàn - Thứ Nhất 

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các Tỷ-kheo ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

- Này các Tỷ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có Hư không vô biên, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh; không có an trú, không có chuyện vận, không có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau.

II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Câu nào dưới đây KHÔNG đồng đúng để nói về Niết Bàn?
 A. Đoạn tận phiền não
  B. Cái chết của bậc thánh
  C. Chấm dứt hoàn toàn năm uẩn 
 D. Tịch tịch các hành

TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 1 Là  B


Câu hỏi 2. Chữ Xứ (āyatana) trong bài kinh nầy ám chỉ điều nào dưới đây?
 A. Một nơi chốn 
 B. Một cõi 
 C. Một trạng thái 
 D. Một cảnh giới tái sanh

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 2 Là  C

Câu hỏi 3. Khía cạnh nào về Niết Bàn mà phàm nhân có thể cảm nhận qua suy tư?
 A. Sự diệt khổ 
 B. Cảnh của tâm đạo 
 C. Cái còn lại sau khi ngũ uẩn chấm dứt 
 D. Sự an tịnh tuyệt đối

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 3 Là  A

Câu hỏi 4. Niết Bàn có phải lại sự hủy diệt hoàn toàn? 
A. Đúng. Nên không còn dư sót gì cả
 B. Không đúng. Niết Bàn là một trong bốn pháp chơn đế
 C. Không thể nghĩ có theo sự hiện hữu của năm uẩn 

 D. Câu B và C đúng

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 4 Là  D 
  

No comments:

Post a Comment