Friday, March 6, 2015

Bài học. Thứ Bảy ngày 7-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

CHƯƠNG 7 - PHẨM NH  
HT Minh Châu dịch Việt

(V) (Ud 76) 5.   Kinh Lakuṇṭakabhaddiya

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvtthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakumthakabhaddiya đi theo sau lưng nhiều Tỷ-kheo, đi đến Thế Tôn, Thế Tôn thấy Tôn giả Lakumthakabhaddiya đi theo sau lưng nhiều Tỷ-kheo, xấu xí, khó nhìn, khòm lưng, phần lớn bị các Tỷ-kheo khinh bỉ; thấy vậy, nói với các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy chăng Thầy Tỷ-kheo này từ đàng xa... bị các Tỷ-kheo khinh bỉ?

- Thưa có, bạch Thế Tôn. Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần lực, có đại uy lực, thiền chứng không dễ gì chứng được, thiền chứng ấy trước đây Tỷ-kheo ấy không thực hành tốt đẹp. Và vì mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

5. Bộ phận không khuyết thiếu,
Có tán trắng che trên,
Chỉ có một bánh xe,
Chiếc xe được di chuyển.
Hãy thấy vị ấy đến,
Không phiền muộn khó khăn,
Dòng nước đã cắt đứt,
Vị ấy không trói buộc.

II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Câu "Xem mặt bắt hình dong". Câu nói đó có ý nghĩa như thế nào và có đúng toàn diện trong tinh thần Phật Pháp hay không? - TT Tuệ Quyền và TT PháĐăng

2. Những vị có thần thông có trường hợp nào vị đó biểu lộ cho tín đồ được không và như thế nào thì có lợi và như thế nào không có lợi cho tín đồ? - TT Tuệ Siêu

3. Một chúng sanh kiếp chót có khả năng chứng vô lâu giải thoát và có nhiều đặc tính cao qúi. Nhưng tại sao vị đó không có đủ phước để chuyển thân tướng thành tốt đẹp. Phải chăng tất cả các vị Alahán đều phải thọ lãnh quả của ác nghiệp hoặc thường cận y duyên đã làm xấu trong quá khứ. Trường hợp nào vị Alahán đắc vô lậu giải thoát vẫn còn tiền khiêng tật và trường nào không bị tiền khiêng tật? - TT PháĐăng
 III. Đố Vui
  

No comments:

Post a Comment