Sunday, March 1, 2015

Bài học. Thứ Hai ngày 2-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

CHƯƠNG 6 - PHẨM PHẨM SANH RA ÐÃ MÙ  
HT Minh Châu dịch Việt

(X) (Ud 73) 10. Kinh Sự Hiện Khởi Của Như Lai 

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavena, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, cho đến khi nào, các Như Lai không hiện hữu ở đời, bậc A-la-hán, Chánh-Ðẳng-Giác, cho đến khi ấy các du sĩ ngoại đạo được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, được tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai hiện hữu ở đời, bậc A-la-hán, Chánh-Ðẳng-Giác, cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo, không được cung kính, không được tôn trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn trọng, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; chúng Tỷ-kheo cũng như vậy.

- Ðúng như vậy, này Ananda. Cho đến khi nào, các Như Lai không xuất hiện ở đời... dược phẩm trị bệnh. Nhưng đến khi các Như Lai xuất hiện ở đời... dược phẩm trị bệnh. Này Ananda nay Thế Tôn được cung kính... chúng Tỷ-kheo cũng vậy.

Sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng:

10. Con đôm đốm chiếu sáng,
Khi mặt trời chưa mọc,
Khi mặt trời mọc lên,
Ánh sáng đôm đốm diệt,
Cũng vậy là ánh sáng,
Của các nhà ngoại đạo,
Khi bậc Chánh Ðẳng Giác
Chưa xuất hiện ở đời,
Các nhà ưa biện luận.
Không có được ánh sáng,
Cũng vậy đệ tử chúng,
Còn các nhà tà kiến,
Họ không được giải thoát,
Khỏi các sự đau khổ.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. TT Pháp Đăng thảo luận câu hỏi số 1
2. TT Tuệ Quyền thảo luận câu hỏi số 2
3. TT Tuệ Siêu thảo luận câu hỏi số 3
4. TT Tuệ Siêu thảo luận câu hỏi số 4
5. TT Pháp Đăng thảo luận câu hỏi số 5 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Tại sao sự xiển dương Phật Pháp ngày nay rất yếu so với thời Phật trụ thế?
 a. Vì không có Đức Phật 
 b. Vì không có những bậc có thần thông để thi triển 
 c. Không có những vị đại thí chủ như vua Bình Sa Vương, ông Cấp Cô Độc.. 
d. Cả ba câu trên đều sai

TT PháĐăng cho đáán câu 1 là D

Câu hỏi số 2. Những yếu tố nào dưới đây làm lệch hướng sự hoằng truyền Phật Pháp?
 a. Cộng đồng Phật giáo đặt quá nặng sự xây cất chùa chiền 
 b. Đa sống chuộng Đạo Phật như hình thức tính ngưỡng dân gian
 c. Phật pháp được chú trọng để thoả mãn tri thức hơn là để thực hành 
 d. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 2 Là  D 

Câu hỏi 3. Những điều nào dưới dây là lý do cốt lõi khiến Phật Pháp suy vi? 
a. Ít người thật sự hiểu biết lời Phật dạy 
 b. trong số người hiểu Phật Pháp thì có ít người tìm cách áp dụng
 c. Trong số người áp dụng ít có người nhận rõ cứu cánh giác ngộ giải thoát.

  d. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ  Siêu: đáp án câu số 3 là D
   Câu 4. Những pháp nào dưới dây cho chúng ta những gợi ý quan trọng về những gì cần làm để Phật Pháp hưng thịnh? 
a. Sáu pháp cung kính (cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định, cung kính trong tiếp đãi khách tân) 
 b. Bảy pháp bất thối trong kinh Đại Bát Niết Bàn 
c. Tám pháp để nhận biết thế nào chánh pháp do Phật dạy
 d. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 4 Là  A .

Câu 5. Lý do nào chúng ta thường không dốc lòng thực hành hành lời Phật dạy? 
a. Vì điều nào Phật dạy cũng khó qua 
 b. Vì chúng ta không có túc duyên với Phật Phật Pháp 
 c. Vì Phật Pháp chỉ dành cho những bậc thượng căn 

 d. Ba câu trên đều sai

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 5 Là  D 

No comments:

Post a Comment