Sunday, March 22, 2015

Bài học. Thứ Hai ngày 23-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

CHƯƠNG 8 - PHẨM PÀTALIGÀMIYA  
HT Minh Châu dịch Việt


(X) (Ud 93) 10. Kinh Dabba - Thứ Nhì 

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Thế Tôn nói như sau:

- Này các Tỷ-kheo, Dabbha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn... hay có tro có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu... hay có tro có thể thấy được... không còn có tro có thể thấy được.

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

10. Như tia lửa cháy sáng,
Phát từ búa sắt đập,
Dần dần được nguội lạnh,
Sanh thú không biết được,
Cũng vậy là những bậc
Ðã chân chánh giải thoát,
Ðã vượt qua thác nước,
Trói buộc bởi các dục,
Họ đạt được an lạc,
Không có bị dao động,
Họ không có sanh thú,
Ðể có thể chỉ bày.  


II. Thảo Luận:   ĐĐ Pháp Tín điều hợp.
1. Nếu mình là một người có phận sự sắp xếp Chư Tăng đi bát hay phân phát vật thực thì mình nên lấy tiêu chuẩn nào để sắp xếp cho phân minh đồng đều. Mình nên lấy pháp làm trọng hay lấy thế gian làm trọng - TT Tuệ Quyền    
2. Trong đời sống tu tập nếu mình muốn có sự kham nhẫn giống như Tỳ Kheo Dabba thì mình phải quán xét như thế nào để có được sự kham nhẫn đó? - TT Pháp Tân
3. ĐĐ Pháp Tín chia sẻ thêm về bài học


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment