Wednesday, March 25, 2015

Bài học. Thứ Năm ngày 26-3-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra)

Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
 Câu hỏi 1. Quán niệm thân với 32 cơ phận có lợi ích gì cho hành giả? 
A. Thấy được thân không phải chỉ có cái đẹp ngoài da 
 B. Thấy được tính kết hợp của nhiều thành phần 
 C. Thấy được tính bất tịnh của thân 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín đáp án câu 1: D

 Câu hỏi 2. Sự quán niệm mang tính "chia chẻ" (phân tích) cho thấy đặc tính nào dưới đây?
 A. Vô thường 
 B. Khổ não
  C. Vô Ngã
  D. Bất tịnh

TT Tu Quyđáán câu 2: D

Câu hỏi 3. Cho dù những cơ phận của thân vốn bình thường nhưng dùng làm đề tài quán niệm thì thắp sáng tuệ giác. Thí dụ nào dưới đây tương đương với ý nghĩa trên: 
A. Đất nặn thành tượng thì hoá linh 
 B. Một bức tranh đẹp không hẳn là chỉ vẽ vật thể đẹp 
 C. Hình hài do cha mẹ sanh dưỡng thì phải xem là thiêng liêng 
 D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín đáp án câu 3: C

Câu hỏi 4. Quan niệm nào dưới đây được xem là phù hợp với trung đạo?
 A. Người tu phải đặc biệt chú trọng phép dưỡng sinh để thân được tráng kiện 
 B. Người tu phải ép xác khổ hạnh vì không nên quan tâm thân thể
 C. Thân là phương tiện để tu tập không nên quá dính mắc hay quá xem nhẹ

 D. Tuỳ theo pháp môn hành trì của hành giả

TT Tuệ Quyền đáp án câu 4: C

 Câu hỏi 5. Quán tưởng 32 cơ phận theo tứ đại gồm đất (chất rắn), nước (chất loãng), lửa (chất ấm), gió (chất khí). Điều nào dưới đây được xem là ứng hợp với cách quán sát trên:
 A. Địa đại gồm tóc, lông, móng, răng, da .. thuỷ đại gồm mật, đàm, mủ, máu .. hoả đại gồm chất ấm tiêu hóa, chất ấm toàn thân .. phong đại gồm hơi thở .. 
 B. Quán 32 cơ phận chỉ để thấy sự bất tịnh 
 C. Quán 32 cơ phận để thêm kiến thức về cơ thể 
 D. Quán 32 cơ phận tìm luân xa cho khả năng thành tựu thân kim cang bất hoại

ĐĐ Pháp Tín đáp án câu 5: ANo comments:

Post a Comment