Thursday, March 12, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 13-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín 

CHƯƠNG 7 - PHẨM NH  
HT Minh Châu dịch Việt

(X) (Ud 79) 10. Kinh Udena  

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, vua Udena đang đi ngoài vườn, thì nội cung bị cháy và năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sàmavati. Rồi nhiều Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Các Tỷ-kheo ấy khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi vua Udena đi ra ngoài vườn, nội cung bị cháy, năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Sàmàvati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh thú họ là gì? Tương lai họ thế nào?

- Này các Tỷ-kheo, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có nhất bậc Nhất lai, có bậc Bất Lai. Này các Tỷ-kheo, tất cả các nữ cư sĩ ấy mạng chung không phải không có kết quả.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

10. Ðời bị si trói buộc,
Ðược thấy bị tái sanh,
Bị trói bởi sanh y,
Kẻ ngu bị mù vây,
Tự thấy mình thường còn, 
Nhưng với ai thấy được,
Sẽ không có vật gì.

II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Khi chúng sanh mong cầu tái sanh nơi nầy hay nơi khác thì ý nghĩ đó liên hệ điều nào dưới đây?
 A. Ngã chấp. Vì nghĩ rằng mình sẽ là như vậy
  B. “tự thấy mình thường còn” nên tái hiện trong nhiều kiếp lai sinh  
C. Tin là mình biết mình muốn gì nhưng thật sự không rõ biết
  D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 1 Là  D


Câu hỏi 2. Điều nào sau đây đúng theo Phật Pháp khi nói về luân hồi?
 A. Sự tục sinh vào cõi an lạc không bắt nguồn từ vô minh và ái
 B. Chúng sanh tái sanh vào cõi khổ nhiều bằng số chúng sanh  thác sanh vào cõi an lạc
  C. Bước đi trong vòng sanh tử thường là vô định 
 D. Cảnh giới tái sanh có nhiều thuận duyên tu tập nhất so với các cõi khác là Đâu Suất

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 2 Là  C 

Câu hỏi 3. Những bậc thánh nào dưới đây không thể bị đoạt mạng sống bởi người khác?
 A. Chư vị toàn giác 
 B. Chư vị độc giác
  C. Chư vị thinh văn giác 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 3 Là  A


Câu hỏi 4. Điều nào dưới đây được xem là hiểm nạn của sanh tử luân hồi?
 A. Dù ở cõi cao nhất cũng vẫn có thể sanh vào khổ cảnh trong những kiếp lai sinh
  B. Trong kiếp luân hồi chưa chứng thánh quả vẫn có thể tạo nhiều ác nghiệp mà bây giờ mình hoàn toàn không muốn làm
  C. Ác nghiệp đã tạo từ nhiều kiếp quá khứ vẫn có thể trỗ quả nếu có điều kiện thích hợp 
 D. Ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 4 Là  D


Câu hỏi 5. Tại sao chúng sanh thường “sợ” sự chấm dứt sanh tử? 
A. Vì có cảm giác “mình không còn là mình” 
 B. Không được đầu thai là chuyện đáng sợ
  C. Không ý thức được giá trị của giác ngộ giải thoát 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 5 Là  D

No comments:

Post a Comment