Thursday, March 19, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 20-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

CHƯƠNG 8 - PHẨM PÀTALIGÀMIYA  
HT Minh Châu dịch Việt


(VII) (Ud 90) 7.   Kinh Đường Rẽ Hai Nhánh 

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn đang đi giữa đường cùng với Tôn giả Nàgasamàla là Sa-môn tuỳ tùng. Tôn giả Nàgasamàla giữa đường thấy một con đường rẽ, thấy vậy bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta đi con đường này.

Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Nàgasamàla:

- Này Nàgasasmàla, đây là con đường. Chúng ta sẽ đi con đường này.

Lần thứ ba, Tôn giả Nàgasamàla bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy đi con đường này.

Lần thứ ba, Thế Tôn nói:

- Này Nàgasamàla, đây là con đường. Chúng ta đi con đường này.

Rồi Tôn giả Nàgasamàla đặt xuống đất y và bát của Thế Tôn, bỏ đi và nói:

- Bạch Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn.

Rồi Tôn giả Nàgassamàla đi theo con đường ấy, giữa đường bị các tên cướp xuất hiện đánh bằng tay hay chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y của Tôn giả. Rồi Tôn giả Nàgasamàla với bình bát bị vỡ, với thương y bị xé rách đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Nàgasamàla bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi con đường ấy các tên cướp xuất hiện, đánh con bằng tay hay bằng chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

7. Cùng đồng hành, cộng trú 
 Khó phân biệt trí ngu 
 Một khi đã nhận rõ
 Nên rời người thiếu trí 
 Như chim nuôi bằng sữa
Không chịu uống nước lã.
(TT Giác Đẳng hiệu đính )II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Thế nào là sự khác biệt giữa một người kỳ thị và một người biết phân biệt?
 A. Người kỳ thị có thái độ dựa trên định kiến; người biết phân biệt có thái độ dựa trên nhận thức trực tiếp
 B. Người kỳ thị coi rẻ người mình không thích; người biết phân biệt chỉ sống theo cách "chọn bạn mà chơi" 
 C. Cả hai hạng người đều giống nhau vì có sự đối xử phân biệt 
 D. Câu A và B đúng

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 1 Là  D

 Câu hỏi 2. Tại sao có những chúng sanh được gặp Phật mà vẫn có thái độ cương ngạnh? 
A. Vì những người đó thuộc hạng "nhất xiển đề" 
 B. Một chúng sanh chưa chứng thánh quả có thể có bất cứ hành xử sai quấy nào 
 C. Những người đó là đệ tử của Ma vương
  D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 2 Là B

 Câu hỏi 3. Nhân vật nào dưới đây trong kinh điển khi đến với giáo pháp "trước xấu sau tốt"? 
A. Xa Nặc (Channa) 
  B. Visakha 
 C. Vua Thiện Giác 
 D. Ba câu trên đều sai

TT Giác Đẳng : đáp án Câu số 3 Là  A .

 Câu hỏi 4. Nhân vật nào dưới đây trong kinh điển khi đến với giáo pháp "trước tốt sau xấu"?
 A. Ma Ha Ca Diếp 
 B.  Upali 
 C. Devadatta
  D. Yasodhara

TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 2 Là C

Câu hỏi 5. Chúng ta học được điều gì khi đọc những câu chuyện ngay cả chính Đức Phật cũng gặp những nghịch duyên?


No comments:

Post a Comment