Thursday, March 5, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 6-3-2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

CHƯƠNG 7 - PHẨM NH  
HT Minh Châu dịch Việt

(IV) (Ud 75) - 4.   Kinh Bị Dính Mắc - Thứ Nhì  

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều người ở Sàvatthi phần lớn đắm say quá độ về các dục (như trên III)... trong các dục. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ấy ở Sàvatthi... trong các dục.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

4. Bị mù bởi các dục,
Bị bao phủ bởi lưới,
Bị ái dục bao trùm,
Lại còn bị trói buộc,
Bởi trói buộc phóng dật,
Như cá mắc miệng lưới,
Họ đi đến già chết,
Như con bê bú sữa.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui

Câu 1 :Lý do nào dưới đây cho thấy tham dục làm mù quáng tâm chúng sanh?  
 a. Tham dục khiến chúng ta chỉ thấy một mà không thấy hai 
  b. Tham dục khiến tâm không được trong sáng 
  c. Tham dục khiến chúng ta đánh mất sự khách quan 
 d. cả ba điều trên đều đúng

_TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 1 Là  D .

Câu 2 :Câu nào dưới đây là lời dạy của Đức Phật:
 a. Tham muốn sanh lo âu, tham muốn sanh sầu muộn 
 b. Ái dục chính là nhân sanh khổ 
c. Cả hai câu a và b đều đúng 
 d. Cả hai câu a va b đều sai

_TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 2 Là  C .

Câu 3 :Mặc dù vô minh và ái là cặp bài trùng trong giáo lý duyên khởi nhưng điều nào dưới đây cho thấy sự đồng dị giữa hai pháp nầy? 
 a. Vô minh, hay si, có mặt trong tất cả tâm bất thiện.
 b. Ái , hay tâm sở tham, chỉ có trong 8 tâm tham 
 c. Tất cả hạnh nghiệp thiện hay bất thiện tạo quả luân hồi đều cho vô minh và ái tác động 
d. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 3 Là  D 

 Câu 4 :Câu chuyện "goá phụ muốn con trong thai bào thừa kế tài sản" cho thấy điều nào dưới đây?
 a. Vì ham tài sản thừa kế mà quên tánh mạng 
 b. Sự tham lam khiến người ta mất lý trí 
 c. Ái dục sanh trước vô minh
 d. Câu a và b dúng

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 4 Là  D .

Câu 5 :  Người ta nói "tham thì thâm" hàm ý vì quá ham muốn dẫn tới mất mát, tổn giảm. Câu nào dưới đây nên được xem là hữu lý? 

 a.Tham muốn quá độ thì có hại như "tham muốn vừa vừa" thì vẫn tốt. 
 b. Có ham muốn thì mới có phát triển như vậy tham vọng cũng có lợi 
  c. Tham thì thâm chỉ áp dụng với người tham muốn phi pháp những thứ thuộc về người khác.
 d. Rất ít khi đắm chìm trong tham ái chúng sanh biết dừng ở "mức độ vừa phải"


 TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 5 Là  D .

  

No comments:

Post a Comment