Tuesday, March 24, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 25-3-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

II. Thập Giới (Dasasikkhàpada)
1. Pānātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh sát sanh.
2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho.
3.Abrahmacariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục.
4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh nói láo.
5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ men say.
6. Vikālabhojaṇā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời.
7. Naccagãtavàditavisåkadassanà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi. - Ðệ tử thực hành giới tránh múa, hát, nhạc, kịch.
8.  Màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi - Ðệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa.
9. Uccāsayanā mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi - Ðệ tử thực hành giới tránh dùng giường cao và rộng.
10. Jātarūpa-rajatapaṭiggahaṇā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. - Ðệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc.


II. Thảo Luận:   TT Pháp Đăng điều hợp.
1. Chữ điều học (Sikkhapadam) nên được định nghĩa? TT Pháp Tân
2. Giữ 5 giới có thể chế ngự được thân khẩu ý không? - TT Tuệ Quyền
3.Giới tự nhiên của người Bắc Ku Lu Châu  và giới thọ trì 5 giới của người cư sĩ lợi ích có giống nhau không? - TT Pháp Tân
4. Tu tập giới không thì tu tập như thế nào? Tu Tập định không thì như thế nào? Và Giới cùng tu tập với định thì tu tập như thế nào? - TT Tuệ Quyền
5. Vị Tỳ Kheo có 227 giới, đôi khi Đức Phật chỉ dạy có một giới thì giới đó như thế nào?. Vậy trong ngũ giới mình giữ một giới có được không? Được và không được thì như thế nào? - TT Pháp Đăng III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment