Thursday, April 30, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 1-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Chi Pháp Số 25: Ðúng thời 


Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

1. Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng. 

(Ðức Phật giảng:)

2. Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng.

3. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng. 

4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng.

5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.

6. Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng.

7. Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng.

8. Cung Kính và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

10. Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
Là điềm lành tối thượng.

11. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn,
Là điềm lành tối thượng.

12. Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.
5. Maṅgalasuttaṃ

1. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi –

2.‘‘Bahū devā manussā ca, maṅgalāni acintayuṃ;Ākaṅkhamānā sotthānaṃ, brūhi maṅgalamuttamaṃ’’.

3.‘‘Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā;Pūjā ca pūjaneyyānaṃ [pūjanīyānaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)], etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

4.‘‘Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā;Attasammāpaṇidhi [atthasammāpaṇīdhī (katthaci)] ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

5.‘‘Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito;Subhāsitā ca yā vācā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

6.‘‘Mātāpitu upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho;Anākulā ca kammantā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

7.‘‘Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho;Anavajjāni kammāni, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

8.‘‘Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saṃyamo;Appamādo ca dhammesu, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

9.‘‘Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhi ca kataññutā;Kālena dhammassavanaṃ [dhammassāvaṇaṃ (ka. sī.), dhammasavanaṃ (ka. sī.)], etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

10.‘‘Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ;Kālena dhammasākacchā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

11.‘‘Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaṃ;Nibbānasacchikiriyā ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

12.‘‘Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati;Asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

13.‘‘Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā;Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttama’’nti.

Maṅgalasuttaṃ niṭṭhitaṃ.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

1. Giải thích chữ Pháp trong câu Appamādo ca dhammesu. Và những điều lợi ích của sự nghe pháp đó như thế nào? - TT Phap Dang

 III. Đố Vui
 Câu hỏi 1. Thí dụ nào dưới đây được xem là thích hợp cho câu "đúng thời nghe pháp"? 
A. Thức ăn ngon cũng phải ăn đúng lúc mới ngon 
 B. Thuốc hay cũng phải uống đúng lúc mới có kết quả 
 C. Những vần thơ ý vị cũng phải nghe đúng thời đúng chỗ mới thấm thía
  D. Ba thí dụ trên đều thích hợp để nói về nghĩa nầy

TT Pháp Tân cho đáán cau 1 la 

Câu hỏi 2. Thời điểm nào sau đây được xem là "không đúng thời nghe pháp" ? 
A. Lúc đang khổ, đang vui, đang bực bội
 B. Lúc thành công, lúc thất bại, lúc bình thường 
 C. Lúc vị pháp sư đang bận rộn, lúc có thiên tai, chíến tranh 
 D. Lúc khoẻ, lúc bệnh, lúc còn quá trẻ

TT Tue Sieu cho dap an cau 2 

Câu hỏi 3. Yếu tố nào sau đây được xem là cần thiết nhất để nghe pháp?
 A. Lắng nghe và suy nghiệm  
 B. Vị Pháp sư là người nổi tiếng 
 C. Đạo tràng trang nghiêm 
 D. Đề tài hấp dẫn

TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 3 Là  A

Câu hỏi 4. Trường hợp nào sau đây được xem là "có thể xẩy ra" khi nghe pháp? 
A. Vị nói pháp không phải là một pháp sư nổi tiếng nhưng có những điều trình bày lợi ích 
 B. Đề tài của pháp thoại không phải là triết lý thâm sâu nhưng rất lợi lạc cho đời sống hằng ngày
  C. Có những điều đã nghe, đã biết nhưng khi nghe lại thì lại thấm thía và lãnh hội sâu sắc 
 D. Cả ba câu trên 

_TT Tuệ Quyền  : đáp án Câu số 4 Là  D


No comments:

Post a Comment