Saturday, May 30, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 31-5-2015

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya


Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương I - Một Pháp

I. Phẩm Sắc
1-10 Nữ Sắc v.v...
1. Tôi nghe như vầy.:
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo!
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn!
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
2. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
3-5.Ta không thấy một hương... một vị... một xúc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương... vị... xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
6. Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà.
7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương... một vị... một xúc nào khác. Này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. TT Giác Đẳng đúc kết bài học


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Sự chi phối từ người khác phái được xem là cực mạnh vậy đối người đồng tính thì sao? 
A. Dù là người bình thường hay người đồng tính thì đối tượng nhục dục đều xem là có sức mạnh chi phối cực mạnh 
 B. Trong bài kinh nầy Đức Phật nói theo bối cảnh chung 
 C. Theo những nghiên cứu thì những người đồng tính vẫn có vai trò nam hoặc nữ 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín : đáp án Câu số 1 Là  D 

Câu hỏi 2. Nếu bảo rằng sự chi phối từ người khác phái mạnh nhất so với các dục khác thì tại sao có những người đặt sự nghiệp trên tình yêu? 
A. Nếu gặp đúng đối tượng thì người ta có thể bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ địa vị để theo tình yêu
  B. Trong sự so sánh không phải lúc nào cũng mang tỷ lệ giống nhau 
 C. Ngay cả người nặng danh vọng, sự nghiệp nếu gặp đúng người thì cũng có thể chao đảo bởi tình yêu 
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Siêu : đáp án Câu số 2 Là  D

No comments:

Post a Comment