Monday, May 18, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 19-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: Chư Tăng

VII. Kinh Hồi Hướng Vong Linh
 (Tirokudda Sutta)

Bản dịch TT Giác Đẳng

Duyên khởi

Vua Bim Bi Sa Ra

Nằm mộng thấy thân nhân
Bị khổ quả đói lạnh 
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

Chánh kinh


Các thân nhân quá vãng 

Thường đến nhà quyến thuộc
Ðứng ngoài vách tựa cửa
Ngã đường hay cổng thành
Trông chờ hưởng phước thí
Nhưng vì kém phước duyên
Hương linh bị quên lảng

Những ai tạo phước lành

Do công đức bố thí
Nên phát nguyện bằng lời
 Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu  (I đăng vô nhá tí năng hô tú)
Sukhitā hontu ñātayo (Sú khí ta hon tú nha tá dô)
Nguyện thân nhân quá vãng
Thượng hưởng công đức nầy
Ðược thọ sanh lạc cảnh

Những thân nhân quá vãng

Vân tập các đạo tràng
Nhận được phước hồi hướng
Thường thốt lời cảm kích
Mong ân nhân của mình 
Ðược trường thọ phúc lạc
Người đã tạo công đức
Chắc chắn được quả lành

Chúng sanh trong cảnh khổ

Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 
Bởi trong những cõi ấy
Không có các sinh kế
Trồng trọt hoặc chăn nuôi
Bán buôn hay trao đổi
Như nước trên gò cao
Chảy xuống vùng đất thấp
Phước lành đã hồi hướng
Có diệu năng cứu khổ
Như trăm sông tuôn chảy
Cùng hướng về đại dương
Nguyện công đức đã tạo
Thấu đến chư hương linh
Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng
Do tương duyên quyến thuộc
Hãy cúng dường trai Tăng
Hồi hướng phước đã tạo
Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly
Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng
Cách trai Tăng hợp đạo
Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná(Dakkhinādāna)
Cúng dường vô phân biệt
Ðến đại chúng Tăng Già
Bậc phạm hạnh giới đức
Bậc vô thượng phước điền
Ðược vô lượng công đức
Là thắng duyên tế độ
Hương linh trong cảnh khổ 
Do thiện sự đã làm
Do hồi hướng đã nguyện
Do Tăng lực đã cầu
Xin tựu thành phúc quả (lạy)

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1.  Tại sao những ngã qủi thiếu phước không tìm đến nơi nào khác, tại sao lại đến nhà quyến thuộc. Do lý do nào chúng sanh bị quyên lãng? TT Tuệ Quyền
 2. Tại sao mình làm phước loài ngã qủi hay thân bằng quyến thuộc không nhìn thấy mà chờ chúng ta nói lên lời hồi hướng mới đến thọ dụng? ĐĐ Pháp Tín
 3: Mình ban tặng, cúng dường đến những ai cần thì mình có phước, và tại sao hồi huớng phước báu đó đến những người đang cần lại có thêm nhiều phước báu? TT Tuệ Quyền
 4: Trong cõi người chúng ta có 2 điều kiện: 1 là mưu sinh tức là đi tìm phương tiện sống, 2 là tạo phước. Một người Phật tử hiểu Phật Pháp hiểu được 2 điều kiện này thì mình nên làm gì? - DD Phap Tin
5.  ĐĐ Pháp Tín hỏi: Cúng dường y áo, cơm nước, thuốc men đến Chư Tăng rồi hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc được hưởng phước báu này. Câu hỏi là nếu phước báu phục vụ, thính pháp, thuyết pháp hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc có được hưởng phước báu này không? - TT Giác Đẳng III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment