Tuesday, May 26, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 26-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Kinh Từ Bi
Bản dịch TT Giác Đẳng

Hiền nhân cầu an lạc
Nên huân tu pháp lành
Có nghị lực chơn chất
Ngay thẳng và nhu thuận
Hiền hoà không kiêu mạn
Sống dễ dàng tri túc
Thanh đạm không rộn ràng
Lục căn luôn trong sáng
Trí tuệ càng hiển minh
Tự trọng không quyến niệm
Không làm việc ác nhỏ
Mà bậc trí hiền chê
Nguyện thái bình an lạc
Nguyện tất cả sanh linh
Tràn đầy muôn hạnh phúc

Với muôn loài chúng sanh
Không phân phàm hay thánh
Lớn nhỏ hoặc trung bình
Thấp cao hay dài ngắn 
Tế thô không đồng đẳng
Hữu hình hoặc vô hình
Ðã sanh hoặc chưa sanh
Gần xa không kể xiết
Nguyện tất cả sanh linh
Tràn đầy muôn hạnh phúc

Ðừng làm hại lẫn nhau
Chớ khinh rẻ người nào
Ở bất cứ nơi đâu
Ðừng vì niệm sân si
Hoặc hiềm hận trong lòng
Mà mong người đau khổ 
Hãy mở rộng tình thương
Hy sinh như từ mẫu
Suốt đời lo che chở
Ðứa con một của mình
Hãy phát tâm vô lượng
Ðến tất cả sanh linh 
Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải
Trên dưới và quanh mình
Không hẹp hòi oan trái
Không hờn giận căm thù

Khi đi đứng ngồi nằm
Bao giờ còn tỉnh thức 
An trú chánh niệm nầy
Phạm hạnh chính là đây
Ai từ bỏ kiến chấp
Khéo nghiêm trì giới hạnh
Thành tựu được chánh trí
Không ái nhiễm dục trần
Không còn thai sanh nữa (lạy)


II. Thảo Luận:   TT Tuệ Quyền điều hợp.
1. Nếu chúng ta không có đủ 15 pháp trong đoạn kinh này, thi khi chúng ta có sự chú tâm đọc bài kinh này thì có được phước lành, có được các vị Atula hoan hỉ với chúng ta không? - TT Tuệ Siêu
2. Trong bài kinh Mettà có nhiều điều đặc biệt ở trong sự tu tập. Nếu chúng ta chỉ cần thể hiện tâm từ thì có đủ không? Với 15 điều trong đoạn kinh vừa giảng có là đầy đủ cho pháp tu không? - ĐĐ Pháp Tín
3 . Có một đoạn kinh nói đối với một vị tu tập vô thường tưởng hay tu tập tâm từ thì vị đó có thể thành tựu xứng đdáng thọ một bát cơm của người Phật tử cúng dường. Xin giảng phước báu của từ tâm lớn như thế nào? ĐĐ Pháp Tín 

4. Chúng ta nói trên vấn đề tu tập từ tâm, và nếu trên tinh thần thiền thì thuộc về thiền chỉ, nhưng cũng có nhiều chi pháp thuộc về thiền quán. Thì như vậy khi tu tập từ tâm là tu tập cả thiền chỉ và thiền quán không? - TT Pháp Đăng III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment