Monday, May 4, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 5-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

Chi Pháp Số 29: Ðúng thời, đàm luận Pháp, 


Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

1. Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng. 

(Ðức Phật giảng:)

2. Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng.

3. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng. 

4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng.

5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.

6. Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng.

7. Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng.

8. Cung Kính và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

10. Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
Là điềm lành tối thượng.

11. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn,
Là điềm lành tối thượng.

12. Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.
5. Maṅgalasuttaṃ

1. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi –

2.‘‘Bahū devā manussā ca, maṅgalāni acintayuṃ;Ākaṅkhamānā sotthānaṃ, brūhi maṅgalamuttamaṃ’’.

3.‘‘Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā;Pūjā ca pūjaneyyānaṃ [pūjanīyānaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)], etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

4.‘‘Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā;Attasammāpaṇidhi [atthasammāpaṇīdhī (katthaci)] ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

5.‘‘Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito;Subhāsitā ca yā vācā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

6.‘‘Mātāpitu upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho;Anākulā ca kammantā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

7.‘‘Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho;Anavajjāni kammāni, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

8.‘‘Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saṃyamo;Appamādo ca dhammesu, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

9.‘‘Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhi ca kataññutā;Kālena dhammassavanaṃ [dhammassāvaṇaṃ (ka. sī.), dhammasavanaṃ (ka. sī.)], etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

10.‘‘Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ;Kālena dhammasākacchā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

11.‘‘Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaṃ;Nibbānasacchikiriyā ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

12.‘‘Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati;Asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

13.‘‘Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā;Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttama’’nti.

Maṅgalasuttaṃ niṭṭhitaṃ.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Đàm luận pháp khác với thính pháp thế nào? 
A. Thính pháp là sự lắng nghe một chiều
 B. Đàm luận Pháp có tính cách trao đổi 
 C. Trong cuộc đàm luận pháp có thể nghe nhiều hơn nói hay ngược lại 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáán câu 1 là D

Câu hỏi 2. Yếu tố nào sau đây được xem là quan trọng để có một cuộc đàm luận lợi lạc? 
A. Người đối thoại
  B. Đề tài pháp thoại 
 C. Phương cách đàm thoại 
 D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Tu Siêu cho đáán câu 2 là D

Câu hỏi 3. Đàm luận hay đối thoại có ưu điểm nào so với thính pháp?
 A. Sự trao đổi qua lại có thể cho người đối thoại nhận ra những điểm cần lập lại hay nhấn mạnh 
 B. Đàm luận pháp khiến cho hai bên bình đẳng 
 C. Đàm luận pháp có thể nói không đề tài 
 D. Đàm luận pháp khiến người ta có nhiều cảm hứng vì có thể nói về cái tôi

TT Pháp Tân cho đáán câu 3 : A

Câu hỏi 4. Lúc nào gọi là đàm luận pháp đúng thời? 
A. Thời gian được quy định trong chương trình đại lễ 
 B. Thời gian mà cả hai bên đều hoan hỷ để trao đổi
  C. Thời gian yên tịnh không có những chi phối thúc bách 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáán câu 4 là D

Câu hỏi 5. Trong thiền tông của Trung hoa và Nhật bản thường có những "đối thoại vô ngôn"  nhưng chỉ ra dấu hay tương tự như cách "niêm hoa vi tiếu". Cách đối thoại đó có phổ thông trong kinh điển Palì chăng? 
A. Không. Đó là cách đàm thoại đặc dị của thiền tông ít thấy trong các tông phái khác. 
 B. Nếu cần truyền đạt ý tưởng thì có thể nói rõ không cần ẩn ngữ 
 C. Phương cách "bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền không có trong tạng Pali 
 D. cả ba câu trên dều đúng


TT Tu Siêu cho đáán là D

No comments:

Post a Comment