Wednesday, May 20, 2015

Bài học. Thứ Năm ngày 21-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Kinh Huân Tập Công Ðức (Chôn của để dành)
Bản dịch TT Giác Đẳng

Kinh Huân Tập Công Ðức (Chôn của để dành)

Nidhikaṇḍasuttaṃ 
Nidhiṃ nidheti puriso 
Gambhīre udakantike
Atthe kicce samuppanne 
Atthāya me bhavissati. 
Rājato vā duruttassa 
Corato pīḷitassa vā
Iṇassa vā pamokkhāya 
Dubbhikkhe āpadāsu vā 
Etadatthāya lokasmiṃ 
Nidhi nāma nidhīyati. 
Tāvassunihito santo 
Gambhīre udakantike
Na sabbo sabbadā yeva 
Tassa taṃ upakappati. 

Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước
Dụng tâm lúc hữu sự
Bị phép nước luật vua
Hay gặp phải cường hào
Ðem chuộc thân giữ mạng
Hoặc trang trải nợ nần
Hoặc phòng cơn đói kém
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian
Vị tất đã an toàn

Nidhi vā ṭhānā cavati 
Saññā vāssa vimuyhati
Nāgā vā apanāmenti 
Yakkhā vāpi haranti naṃ
Appiyā vāpi dāyādā 
Uddharanti apassato
Yadā puññakkhayo hoti 
Sabbametaṃ vinassati

Dù chôn sâu giấu kín
Có khi bị thất thoát
Vì tài chủ lãng quên
Hay long chủng dời đổi
Dạ xoa đoạt mang đi
Hay bị kẻ thừa tự 
Sanh lòng tham đánh cắp
Hoặc hết phước làm chủ
Tài sản tự biến mất

Yassa dānena sīlena 
Saññamena damena ca
Nidhī sunihito hoti 
Itthiyā purisassa vā
Cetiyamhi ca saṅghe vā 
puggale atithīsu vā
Mātari pitari vāpi 
Atho jeṭṭhamhi bhātari
Eso nidhi sunihito 
Ajeyyo anugāmiko
Pahāya gamanīyesu 
Etaṃ ādāya gacchati

Ai bố thí trì giới
Phòng hộ và tự chế
Gọi cất giữ tài sản
Bảo đảm và an toàn
Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ cha 
Hậu đãi bậc huynh trưởng
Hay khách khứa láng giềng
Khéo cất giữ như vậy
Không ai chiếm đoạt được

Asādhāraṇamaññesaṃ 
Acoraharaṇo nidhi
Kayirātha dhīro puññāni 
Yo nidhi anugāmiko

Esa devamanussānaṃ 
Sabbakāmadado nidhi
Yaṃ yaṃ devābhipatthenti 
Sabbametena labbhati. 

Khi mạng sống chấm dứt
Bao của tiền bỏ lại
Chỉ mang theo phước đức
Phước là tài sản thật 
Không thể bị chiếm đoạt
Bậc trí tạo phúc nghiệp
Thứ tài sản đáng quí
Khiến trời người các cõi
Ðược mãn nguyện hài lòng

Suvaṇṇatā susaratā 
Susaṇṭhānaṃ surūpatā
Àdhipaccaṃ parivāro 
sabbametena labbhati

Padesarajjaṃ issariyaṃ 
cakkavattisukhaṃ piyaṃ
Devarajjampi dibbesu 
Sabbametena labbhati. 

Người màu da tươi sáng
Giọng nói đẹp lòng người
Dung mạo nhìn dễ mến 
Có phong cách đoan trang
Người quyền quí cao sang
Bậc vương triều tôn chủ
Bậc chuyển luân thánh chúa
Bậc thiên vương cõi trời
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Mānusikā ca sampatti 
Devaloke ca yā rati
Yā ca nibbāṇasampatti 
Sabbametena labbhati 

Những hạnh phúc trần gian
Cùng thiên lạc cõi trời
Quả niết bàn vô thượng
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Mittasampadamāgamma 
Yoniso ce payuñjato
Vijjāvimuttivasībhāvo 
Sabbametena labbhati

Người có được bạn lành
Ðầy đủ chánh tư niệm
Ðạt chánh trí giải thoát
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Paṭisambhidā vimokkhā ca 
Yā ca sāvakapāramī
Paccekabodhi buddhabhūmi 
Sabbametana labbhati 

Bốn tuệ giác phân tích
Của thánh đệ tử Phật
Hay độc giác toàn giác
Tất cả quả lành nầy
Do công đức đã tạo

Evaṃ mahatthikā esā 
Yadidaṃ puññasampadā
Tasmā dhīrā pasaṃsanti 
Paṇḍitā katapuñññataṃ 

Bởi lợi lạc to lớn 
Của phước hạnh đã làm
Nên thiện nhân hiền trí 
Tán thán và khuyến khích
Sự cất giấu tài sản 
Bằng tích lũy phước lành

II. Thảo Luận:   ĐĐ Pháp Tín điều hợp.
1 Sự chôn dâú tài sản có nghiã đen , nghĩa trắng hay có một nghĩa , và chôn dấu tài sản này có bị mất không? TT Pháp Ðång 

2. Sự chôn của để dành và làm phước có điểm nhau giống và khác nhau không? TT Pháp Tân 


3. Một số người dễ tu (nghe Pháp , công quả...) có số người thì khó tu... do nguyên nhân gì? TT Tuệ Quyền 
4. ĐĐ Pháp Tín đúc kết bài học


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment