Wednesday, May 27, 2015

Bài học. Thứ Năm ngày 28-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu và TT Pháp Đăng

Kinh Từ Bi (Mettà Sutta)

Bản dịch TT Giác Đẳng

Hiền nhân cầu an lạc
Nên huân tu pháp lành
Có nghị lực chơn chất
Ngay thẳng và nhu thuận
Hiền hoà không kiêu mạn
Sống dễ dàng tri túc
Thanh đạm không rộn ràng
Lục căn luôn trong sáng
Trí tuệ càng hiển minh
Tự trọng không quyến niệm
Không làm việc ác nhỏ
Mà bậc trí hiền chê
Nguyện thái bình an lạc
Nguyện tất cả sanh linh
Tràn đầy muôn hạnh phúc

Với muôn loài chúng sanh
Không phân phàm hay thánh
Lớn nhỏ hoặc trung bình
Thấp cao hay dài ngắn 
Tế thô không đồng đẳng
Hữu hình hoặc vô hình
Ðã sanh hoặc chưa sanh
Gần xa không kể xiết
Nguyện tất cả sanh linh
Tràn đầy muôn hạnh phúc

Ðừng làm hại lẫn nhau
Chớ khinh rẻ người nào
Ở bất cứ nơi đâu
Ðừng vì niệm sân si
Hoặc hiềm hận trong lòng
Mà mong người đau khổ 
Hãy mở rộng tình thương
Hy sinh như từ mẫu
Suốt đời lo che chở
Ðứa con một của mình
Hãy phát tâm vô lượng
Ðến tất cả sanh linh 
Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải
Trên dưới và quanh mình
Không hẹp hòi oan trái
Không hờn giận căm thù

Khi đi đứng ngồi nằm
Bao giờ còn tỉnh thức 
An trú chánh niệm nầy
Phạm hạnh chính là đây
Ai từ bỏ kiến chấp
Khéo nghiêm trì giới hạnh
Thành tựu được chánh trí
Không ái nhiễm dục trần
Không còn thai sanh nữa (lạy)


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1 Từ tâm nên thể hiện và tu tập thế nào để có lợi lạc trong hiện tại - TT PháĐăng


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Khi Đức Phật dùng hình ảnh "Như bà mẹ bi mẫn luôn quan tâm chăm sóc đứa con duy nhất của mình" để nó lên điều nào sau đây?
 A. Sự yêu thương vị kỷ /
 B. Tình thương vô hạn, vô điều kiện 
 C. Thương chúng sanh như thương quyến thuộc
  D. Tình mẫu tử và tâm từ giống nhau

TT Pháp Tân : đáp án Câu số 1 Là  D

Câu hỏi 2. Có thể chăng vừa có tâm từ với một số người vừa có hiềm hận với một số khác?
 A. Không thể. 
 B. Có thể. Nhưng sẽ trồi sụt khó phát triển 
 C. Tuỳ đối tượng là ai. Thí dụ tâm từ có thể phân biệt người đồng đạo và ngoại đạo 
 D. Một tâm từ thật sự thì phải vượt qua những phân biệt đối xử


TT Pháp Đăng : đáp án Câu số 2 Là  D

No comments:

Post a Comment