Tuesday, May 19, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 20-5-2015

Kinh Tiểu Tụng - Khuddakapàtha

Giảng Sư: Chư Tăng

VII. Kinh Hồi Hướng Vong Linh
 (Tirokudda Sutta)

Bản dịch TT Giác Đẳng

Duyên khởi

Vua Bim Bi Sa Ra
Nằm mộng thấy thân nhân
Bị khổ quả đói lạnh 
Ðến bạch hỏi Thế Tôn
Ðức Ðiều Ngự bi mẫn
Chỉ dạy cách tạo phước
Hồi hướng các vong linh
Thoát ly mọi khổ ách

Chánh kinh

Các thân nhân quá vãng 
Thường đến nhà quyến thuộc
Ðứng ngoài vách tựa cửa
Ngã đường hay cổng thành
Trông chờ hưởng phước thí
Nhưng vì kém phước duyên
Hương linh bị quên lảng

Những ai tạo phước lành
Do công đức bố thí
Nên phát nguyện bằng lời
 Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu  (I đăng vô nhá tí năng hô tú)
Sukhitā hontu ñātayo (Sú khí ta hon tú nha tá dô)
Nguyện thân nhân quá vãng
Thượng hưởng công đức nầy
Ðược thọ sanh lạc cảnh

Những thân nhân quá vãng
Vân tập các đạo tràng
Nhận được phước hồi hướng
Thường thốt lời cảm kích
Mong ân nhân của mình 
Ðược trường thọ phúc lạc
Người đã tạo công đức
Chắc chắn được quả lành

Chúng sanh trong cảnh khổ
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 
Bởi trong những cõi ấy
Không có các sinh kế
Trồng trọt hoặc chăn nuôi
Bán buôn hay trao đổi
Như nước trên gò cao
Chảy xuống vùng đất thấp
Phước lành đã hồi hướng
Có diệu năng cứu khổ
Như trăm sông tuôn chảy
Cùng hướng về đại dương
Nguyện công đức đã tạo
Thấu đến chư hương linh
Khi người nhớ ân trước 
Do tình nghĩa thân bằng
Do tương duyên quyến thuộc
Hãy cúng dường trai Tăng
Hồi hướng phước đã tạo
Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly
Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng
Cách trai Tăng hợp đạo
Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná(Dakkhinādāna)
Cúng dường vô phân biệt
Ðến đại chúng Tăng Già
Bậc phạm hạnh giới đức
Bậc vô thượng phước điền
Ðược vô lượng công đức
Là thắng duyên tế độ
Hương linh trong cảnh khổ 
Do thiện sự đã làm
Do hồi hướng đã nguyện
Do Tăng lực đã cầu
Xin tựu thành phúc quả (lạy)

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Như nước trên gò cao / Chảy xuống vùng đất thấp/ Phước lành đã hồi hướng / Có diệu năng cứu khổ/ Như trăm sông tuôn chảy/ Cùng hướng về đại dương/ Nguyện công đức đã tạo/Thấu đến chư hương linh - Câu hỏi. Biển công đức đó mang ý nghĩa như thế nào trong việc hồi hướng?
2. Khi người nhớ ân trước / Do tình nghĩa thân bằng/ Do tương duyên quyến thuộc/Hãy cúng dường trai Tăng/Hồi hướng phước đã tạo/Sự khổ sầu thương cảm /Trước tử biệt sanh ly/Không có lợi ích gì /Cho thân nhân quá vãng - TT Pháp Tân
3. Cách trai Tăng hợp đạo/Gọi Ðắc Khi Na Ða Ná(Dakkhinādāna)/Cúng dường vô phân biệt/Ðến đại chúng Tăng Già/Bậc phạm hạnh giới đức/Bậc vô thượng phước điền/Ðược vô lượng công đức/Là thắng duyên tế độ/Hương linh trong cảnh khổ /Do thiện sự đã làm/Do hồi hướng đã nguyện/Do Tăng lực đã cầu - TT Tuệ Quyn
4.Phải chăng những giấc mơ thấy quyến thuộc về báo mộng thì cần mình tạo phước để hồi hướng? - TT Pháp Tân
5. TT Giác Đẳng tóm tắt bài học III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment