Monday, June 29, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 30-6-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác ĐẳngChương III - Ba Pháp- 


III. Phẩm Người -22.- Người Bệnh

- Có ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một hạng người bệnh, dầu có được ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, không được bình phục từ chứng bệnh ấy.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dầu có được ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ chứng bệnh ấy.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, có được ăn các món thích hợp, không phải không được, có các thuốc men thích hợp, không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được bình phục từ chứng bệnh ấy.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người bệnh này, có được các món ăn thích hợp, không phải không được, có được các thuốc men thích hợp, không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng, không phải không được, được bình phục khỏi chứng bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, các món ăn thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, các thuốc men thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận., sự chăm sóc thích đáng với người bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, các người bệnh khác cần phải được chăm sóc như vậy.

Ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, xuất hiện ở đời, có thể so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế nào là ba?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai hay không được thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, hay không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không được thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, hay không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, không phải không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, không phải không được nghe, đi vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp. Chính do duyên hạng người này, này các Tỷ-kheo, thuyết pháp được chấp nhận, và chính do duyên hạng người này, này các Tỷ-kheo, pháp được thuyết giảng cho các người khác.

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời được ví dụ với ba hạng người bệnh.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Trường hợp "người bệnh uống bao nhiêu thuốc, trị liệu cách nào cũng không hết bệnh" cho chúng ta bài học nào dưới dây? 
A. Không nên nghĩ rằng có một điều gì mang tính "toàn năng" 
 B. Nếu thấy trị không kết quả nên ngưng chữa trị 
 C. Trị bệnh là chuyện hên xui 
 D. Mọi việc nên xuôi theo tự nhiên

TT PháĐăng cho đáán câu 1 là

Câu hỏi 2. Trường hợp người " Không uống thuốc vẫn khỏi bệnh" cho chúng ta bài học nào sau đây:
 A. Sự chăm sóc không cần thiết cho người bệnh
  B. Thuốc thang không có giá trị 
 C. Chuyện gì cũng có ngoại lệ kể cả bị bệnh và khỏi bệnh
  D. Chữa trị bằng tâm tốt hơn bằng thuốc

DD Phap Tin cho đáán câu 2 là D
TT Giác Đẳng cho đáán câu 2 là C

Câu hỏi 3. Trường hợp "người bệnh nhờ uống thuốc, chăm sóc, chữa trị được khỏi bệnh" cho chúng ta bài học nào sau đây: 
A. Nên được áp dụng cho mọi trường hợp nếu có thể 
 B. Đối với người bệnh thì nên chăm sóc, chữa trị. Đó là thái độ hợp lý nhất 
 C. Hãy hoằng pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể nhưng không nên kỳ vọng kết quả tuyệt đối
  D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tu Siêu cho đáán câu 3 là D

Câu hỏi 4. Câu nào dưới đây được xem là hợp lý theo Phật Pháp? 
A. Có khi thời gian nầy nghe pháp vô nghĩa nhưng lúc khác thì lãnh hội được 
 B. Cũng ý nghĩa Phật Pháp đó nhưng người nầy nói thì mình thấm thía mà người khác nói thì không
  C. Có lúc trong sự đau khổ tận cùng chúng ta nhận thức được đạo lý thâm sâu mà bình thường dường như vô giá trị 

 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 4 là D


No comments:

Post a Comment