Wednesday, June 24, 2015

Bài học. Thứ Năm ngày 25-6-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Một Pháp


VII. Phẩm Tinh Tấn


1-10 Tinh Cần Tinh Tấn

1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như tinh tấn tinh cần. Với người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận.

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như là dục lớn. Với người có dục lớn, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận.

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như ít dục. Với người có ít dục, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận.

4. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không biết vừa đủ")...

5. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "biết vừa đủ")...

6. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không như lý tác ý")...

7. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "như lý tác ý")...

8. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không tỉnh giác")...

9. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "tỉnh giác")...

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với ác. Với người làm bạn với ác, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận..


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Trong đoạn kinh Đức Phật dạy, " này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận" Trong đoạn kinh khác Đức Phật dạy : "Với người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận". Thì như vậy phải chăng chỉ có một pháp duy nhất hay con pháp nào khác nói đến sự tinh tấn? TT PháĐăng

2. Sự tinh tấn có liên quan mật thiết như thế nào  trong 37 Pháp Bồ Đề hay những pháp diệt khổ? - ĐĐ Pháp Tín


3. Trong đoạn kinh Đức Phật dạy tâm cùng tu với tuệ đem lợi ích lớn. Vậy tâm cùng tu với tuệ có sự tinh tấn không mà lại đem lại lợi ích lớn? TT PháĐăng

4. Trong 37 phẩm trợ đạo có tinh tấn trong thiện pháp, vậy có tinh tấn bất thiện không? Nếu so với A Tỳ Đàm và 37 phẩm trợ đạo có sự khác biệt nhau rõ ràng không? TT Tuệ Quyn

5. Tại sao trong 37 Phẩm Trợ Đạo chi phần nào cũng có pháp tinh tấn trong đó nhưng trừ Tứ Niệm Xứ thì không có pháp tinh tấn? - TT Tuệ Siêu
 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment