Tuesday, June 30, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 1-7-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương III - Ba Pháp- 
III. Phẩm Người -
23.- Chất Chứa.

- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa các khẩu hành có não hại, chất chứa các ý hành có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại, người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải sanh trong thế giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại. Người ấy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, nên cảm giác các cảm thọ có não hại, nhất hướng đau khổ, như các chúng sanh ở trong địa ngục.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành không có não hại ... chất chứa ý hành không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành không có não hại ... chất chứa ý hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế giới không có não hại. Ðược sanh trong thế giới không có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành có não hại và không có não hại ... chất chứa ý hành có não hại và không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại và không có não hại ... , sau khi chất chứa ý hành có não hại và không có não hại, được sanh vào thế giới có não hại và không có não hại. Ðược sanh vào thế giới có não hại và không có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ có não hại và không có não hại, xen lẫn lạc và khổ, ví như loài Người, một loại chư Thiên và một loại sanh trong đọa xứ.

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Tại sao trong kinh Tạng nói có những loại nghiệp pha lẫn nghiệp đen nghiệp trắng, nhưng trong A Tỳ Đàm thì nói thiện là thiện, bất thiện là bất thiện? - TT Tuệ Siêu
2. Tại sao trong cuộc sống chúng ta thấy đời là khổ, nhung trong Vi Diệu Pháp tâm quả thiện nhiều tâm quả bất thiện rất muội lượt nhưng trong đời sống thì bất thiện rất nhiều? - TT Tuệ Siêu
3. Phải chăng chữ "não hại" trong bài kinh có ý nghĩa là gây tổn thương cho chúng sanh khác? - TT Tuệ Siêu
4. Có người cho rằng loài người hạnh phúc hơn chư thiên vì nhận thức được sự tương phản giữa khô đau và hạnh phúc. Quan điểm đó có đúng chăng? - TT Tuệ Siêu


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment