Sunday, September 20, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 20-9-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).

2. Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta.

3. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna.

4. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa.

5. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha.

6. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta.

7. Trong các vị đệ tử... có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya.

8. Trong các vị đệ tử... rống tiếng rống con sư tử, tối thắng là Pindola Bhàradvàja.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp. III. Đố Vui
Câu hỏi số 1. Điều nào sau đây được ghi lại trong kinh điển?
 A. Bố thí đèn là cho mắt 
 B. Bố thí vật thực  là cho sức mạnh 
 C. Bồ thí phuong tiện di chuyển là cho sự an vui 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 1.D

 Câu 2. Những đệ tử Phật có đặc hạnh hay sở đắc, sở chứng đặc biệt ,phi thường thì do nhân duyên nào sau đây?
  A. Từng thấy hình ảnh tương tự trong kiếp quá khứ
 B. Từng tạo phước để làm điều kiện tác thành sở nguyện 
C. Từng có lời phát nguyện sau khi làm công đức 
  D. Cả ba câu trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 2  .D

Câu hỏi 3. Ngài Anuruddha được ghi nhận là có những đặc điểm nào sau đây?
 A. Là vị rất hoà ái với các bạn đồng tu 
 B. Là vị thường an trú trong chánh niệm thiền quán 
 C. Là vị thường dùng thiên nhãn quán sát thế giới nầy
  D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 3 là : D

Câu 4. Trên phương diện lịch sử, điều nào sau đây chính xác khi nói về Ngài Anuruddha?
A. Trên phương diện huyết thống, ngài Anuruddha là anh em chú bác với Đức Phật 
B. Ngài xuất gia cùng ngày với tôn giả Ananda 
 C. Hai câu trên đều đúng 
D. Hai câu trên đều sai


 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 4 .C


No comments:

Post a Comment