Saturday, September 26, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 27-9-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).

2. Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta.

3. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna.

4. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa.

5. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha.

6. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta.

7. Trong các vị đệ tử... có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya.

8. Trong các vị đệ tử... rống tiếng rống con sư tử, tối thắng là Pindola Bhàradvàja.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp. III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Phải chăng người xuất thân từ giới trung lưu hay nghèo khổ "dễ tu" hơn người xuất thân từ giới thượng lưu? 
A. Hoàn toàn đúng. Người nghèo khổ dễ cảm nhận sự khổ
 B. Hoàn toàn sai. Người xuất thân cao quý mới thể hiện được sự cao quý của chánh pháp 
 C. Phước của túc nghiệp thì tạo sự khác biệt trong giai cấp xã hội nhưng không hẳn là thước đo trí giác 
 D. Ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu  Số 1 . D.

 Câu hỏi 2. Có điều gì mà cuộc sống nhung lụa khó có được so với nếp sống độc cư thanh vắng?
 A. Hạnh phúc vô điều kiện 
 B. Hạnh phúc tự tâm 
 C. Hạnh phúc giản dị 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 2 . D.

 Câu hỏi 3. Qua kinh điển cho chúng ta thấy rằng khuynh hướng của đời sống ảnh hưởng bởi điều nào sau đây? 
A. Túc nghiệp 
 B. Bối cảnh xuất thân 
 C. Ý thức về cái gì cần thay đổi 
 D. Cả ba điều trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 3 .D .

 Câu  4. Theo Phật Pháp thì người có trí nên đặt nặng điều nào sau đây khi lựa chọn nếp sống? 
A. Nếp sống an lạc
 B. Nếp sống cao quý 
 C. Nếp sống tinh tiến trong thiện pháp 
 D. Nếp sống ổn định

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 4  .C .

 Câu hỏi 5. Tại sao chúng ta ít hoan hỷ với đời sống nơi thanh vắng?
 A. Vì không tu tập thiền định nên không thấy nơi thanh vắng là hoàn cảnh thích hợp
  B. Vì thường sợ cô đơn 
 C. Vì sợ ...ma 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 5 là D


No comments:

Post a Comment