Thursday, September 24, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 25-9-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Ba Pháp
VIII. Phẩm Ananda

73.- Người Họ Thích

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích (Sakka) bạch Thế Tôn:

- Ðã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được dạy như sau: "Trí đến với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh". Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến trước rồi định đến sau?

2.- Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Họ Thích Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa họ Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp cho họ Thích".

Rồi Tôn giả Ananda cầm tay họ Thích Mahànàma, kéo qua một bên rồi nói với họ Thích Mahànàma:

3. - Giới của bậc hữu học, này Mahànàma, được Thế Tôn nói đến. Và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Ðịnh bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Ðịnh bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến.

4. - Này Mahànàma, thế nào là bậc hữu học?

Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, cấp nhận và học tập các học giới. Này Mahànàma, đây là giới bậc hữu học.

5. - Và này Mahànàma, thế nào là định bậc hữu học?

Ở đây, này Mahànàma, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ-kheo chứng đạt và an trú sơ Thiền ...Thiền thứ hai .. Thiền thứ ba ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này Mahànàma, đây là định của bậc hữu học.

Và này Mahànàma, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học?

Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật quán tri: "Ðây là khổ" ... "Ðây là khổ tập" ... "Ðây là khổ diệt" ... như thật quán tri: "Ðây là con đường đưa đến Khổ diệt". Này Mahànàma, đây gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. Vị Thánh đệ tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này Mahànàma, là giới bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học được Thế Tôn thuyết.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
câu :1. Xin định nghĩa thế nào là bậc vô học, bậc hữu học - TT Pháp Tân
2. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học III. Đố Vui
Câu hỏi 1. Điều nào sau đây đúng với kinh điển?
 A. Theo tam học thì định đi trước tuệ 
 B. Theo bát chánh đạo thì tuệ đi trước giới và định 
 C. Cả hai câu A va B đêu đúng 
 D. Cả hai câu A va B đều sai

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 1 .C .

câu hỏi 2. Nếu tuệ đi trước định thì phù hợp điều nào sau đây?
 A. Người tu thiền nhiều thì mới phát huệ 
 B. Người có cái nhìn đúng đắn mới dốc lòng hành thiền 
 C. Người được học hiểu rõ ràng pháp học rồi chuyên tâm thực hành 
 D. Câu B va C dúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 2 .D .

 Câu hỏi 3. Nếu định đi trước tuệ thì phù hợp điều nào sau đây:
 A. Nhờ thuần thục nên thiện xảo 
 B. Do quán niệm sung mãn nên nhận rõ ba tướng vô thường, khổ, vô ngã 
 C. Cả hai câu A va B đều đúng
  D. Cả hai câu A và B đều sai

TT Pháp Tân cho đáp án Câu  Số 3 .D .
TT Giác Đẳng cho đáp án Câu  Số 3 .C

 Câu hỏi 4. Nghiệm theo Phật Pháp thì điều nào sau đây có thể gọi là hữu lý? 
A. Sự trình bày thứ tự bằng ngôn từ đôi khi không hẳn là phản ánh thực tế 
 B. Tri kiến và thực hành thể hiện một cách hổn hợp trong sự tu tập chức không thể phân chia giai đoạn trước sau
 C. Sự hiểu biết có thể đến từ sự học hoặc từ sự tu tập 
 D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số 4 .D .

No comments:

Post a Comment