Tuesday, September 22, 2015

Bài học. Thứ Tư ngày 23-9-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp
VIII. Phẩm Ananda
72.- Tà Mạng Ðệ Tử

1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosità

Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với Tôn giả Ananda:

- Thưa Tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo thuyết? Những ai khéo hành trì ở đời? Những ai khéo vượt qua ở đời?

- Vậy này gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào?

- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp ấy được khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy.

2. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào?

- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy.

3. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, với những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; với những ai, sân được đoạn tận ... với những ai, si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những vị ấy có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào?

- Thưa Tôn giả, với những ai tham được đoạn tận, ... với những ai, sân được đoạn tận ... với những ai, si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy.

4.-- Như vậy, Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp được các vị ấy khéo thuyết." Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai đã thực hành đoạn tận tham ... đoạn tận sân ... đoạn tận si, những ai đã khéo thực hành ở đời". Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đã đoạn tận sân ... Những ai đã đoạn tận si, đã cắt đứt từ gốc rễ ... làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời".

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích mà không đề cập đến tự ngã.

5.- Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, và thưa Tôn giả, pháp được Tôn giả khéo thuyết. Thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả thực hành đoạn tham, ... đoạn sân, ... Tôn giả thực hành đoạn si, Tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa Tôn giả Ananda, tham đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai ... sân đã được Tôn giả đoạn tận ... si đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời.

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, người như dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống ... Thưa Tôn giả Ananda, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tăng. Mong Tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng!


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp. III. Đố Vui
Câu 1. Câu nào sau đây được xem là đúng khi nói về Phật Pháp? 
 A. Pháp có hiệu năng giác ngộ giải thoát là CHÂN 
B. Người hành trì bỏ ác làm lành là THIỆN 
C. Pháp được khéo thuyết làm hoan hỷ bậc trí là MỸ
   D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Phap Tan cho dap an cau 1 la D
 Câu hỏi 2. Những yếu tính nào sau đây được xem là "cái đẹp" của chánh pháp?
 A. Trung đạo. Không cực đoan 
B. Đoạn chấp. Không dậm chân một chỗ 
 C. Như thật. Không y cứ trên ảo tưởng
  D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số  2 .D .

 Câu hỏi 3. Đức Phật đã nói lời nầy với Bà la môn Bharadvaja " Cũng như khi có khách viếng, Ông dọn thực phẩm đãi khách. Họ không ăn thì chính ông sẽ thọ dụng thực phẩm ấy." Lời dạy của Ngài đã làm con người tội lỗi đó lắng dịu được phiền não sau đây:
 A. Ngã mạn
 / B. Tham 
/ C. Sân 
/ D. Si

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 3 . C 

ĐĐ Pháp Tín thảo luận & cho đáp án Câu 4. Đức Phật đã nói lời nầy với người cuồng sát Angulimala "Như Lai đã dừng lại, chính ngươi là người đang chạy đuổi theo cuồng vọng". Lời dạy của Ngài đã làm con người tội lỗi đó lắng dịu được phiền não sau đây: 
 A. Ngã mạn 
/ B. Tham 
/ C. Sân 
/ D. Si

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu  Số  4 . C .

 TT Pháp Đăng  thảo luận & cho đáp án Câu  5. Đức Phật đã dạy điều nầy cho đạo sĩ Bahìya: Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ.."  Lời dạy của Ngài đã làm con người tội lỗi đó lắng dịu được phiền não sau đây:
 A. Ngã mạn 
/ B. Tham 
/C. Sân 
/ D. Si


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 5 .B .

No comments:

Post a Comment