Saturday, November 7, 2015

Bài học. Chủ Nhật ngày 8-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-10 Các Vị Tỷ Kheo

1. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần-như).

2. Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta.

3. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là Mahàmoggalàna.

4. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là Mahàkassapa.

5. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là Anuruddha.

6. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thắng là Bhaddiya Kàligodhàputta.

7. Trong các vị đệ tử... có âm thanh vi diệu, tối thắng là Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya.

8. Trong các vị đệ tử... rống tiếng rống con sư tử, tối thắng là Pindola Bhàradvàja.

9. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Punna Mantàniputta.

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccàna.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp. III. Đố Vui
Câu  1. Một người có tạp niệm với bậc thánh nhân tạo nên quả bất thiện. Điều đó có thể được suy niệm thành bài học nào sau đây? 
A. Muốn chế diễu ai nên xem kỹ người đó có phải là bậc thánh đức hay không 
/B. Tốt hơn là không chế diễu ai 
/ C. Vui thì được nhưng quá đáng không nên 
/  D. Cả ba câu trên đều sai

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 1 .  B.

 Câu hỏi 2. Điều nào sau đây được xem là chính xác theo sử liệu?
 A. Tôn giả Ma Ha Ca Chiên Diên là một trong thập đại đệ tử Phật theo Phật giáo Bắc Truyền
 / B. Ngài Mahakacayana là người xuất thân từ gia đình trí thức Bà la môn 
/ C. Ngài Mahakacaya là vị đại đệ tử Phật thù thắng hạnh quảng thuyết giáo pháp 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 2 .D .

 Câu hỏi 3. Thuyết pháp, theo kinh điển có thể được nhận thức theo điều nào sau đây? 
A. Là sự bố thí thù thắng nhất 
/ B. Là cách đền đáp ân nghĩa tốt nhất 
/ C. Là sự hy hiến chánh đáng nhất mà vị xuất gia có thể làm 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 3 .D .

  Câu hỏi 4. Đặc điểm nào dưới đây cho thấy Phật Pháp không nằm trong hạn cuộc của không gian và thời gian?
 A. Phật pháp không dành riêng cho một giai cấp hay chủng tộc
 / B. Tham sân si là phiền não thì thời nào, ở đâu cũng giống nhau
 / C. Giáo lý về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới diệt khổ có giá trị phổ quát cho mọi thời kỳ, mọi quốc độ
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 4 là D


No comments:

Post a Comment