Tuesday, November 17, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 18-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Ba Pháp

XI. Phẩm Chánh Giác
104.- Không Thỏa Mãn

- Này các Tỷ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?

Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu  1. Tại sao có nhiều sự hưởng thụ dục lạc mà Đức Phật chỉ đơn cử ba điều (mê ngủ, say sưa, nhục dục) là những điều không bao giờ thoả mãn? 
 A. Vì đó là những điều dễ thấy 
/  B. Vì đó là những lạc thú có khả năng đi rất xa, vượt khỏi sự tự chủ
 / C. Vì đó là những gì xã hội lên án 
/ D. Vì đó là những tội lỗi lớn

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số  1.B .

 Câu hỏi 2. Để khỏi đắm chìm quá độ vào những dục lạc chúng ta nên có điều nào sau đây?
 A. Bạn lành
 / B. Niềm hoan hỷ với thiện pháp 
/ C. Ý chí phấn đấu xây dựng bản thân
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 2 .D .

  Câu hỏi 3. Để tránh rơi vào hố thẳm của hệ luỵ vì dục lạc chúng ta nên trông cậy vào điều nào sau đây? 
A. xã hội 
/ B. gia đình 
/ C. Bản thân 
/ D. Bạn bè

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 3 .C .

 Câu hỏi 4. Theo Phật Pháp, thì nguyên nhân nào sau đây khiến người Phật tử tránh những điều được xem là "không nên làm"? 
A. Những điều gây tổn thương cho người và bản thân 
/ B. Những điều làm tăng trưởng phiền não 
/ C. Những điều tạo quả khổ dị thục 

/ D. Cả ba câu trên đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 4 . D.

 Câu hỏi 5. Pháp nào sau đây có khả năng giúp một người "bừng tỉnh để qua cơn mê" đối với sự đắm chìm trong dục lạc? 
A. Phước báu và nguyện lực từ quá khứ 
/ B. Từng tu chánh niệm 
/ C. Từng thắp sáng ý thức không dể duôi 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 5 . D

Câu hỏi 6. Chư vị bồ tát trong kiếp luân hồi thường "bừng tỉnh trong vòng danh lợi" do nhờ pháp ba la mật nào sau đây?
 A. Ly dục hay xuất gia ba la mật (nekkhammaparami) 
/ B. Bố thí ba la mật (danaparami) 
/ C. Tinh tấn ba la mật (viriyaparami) 

/ D. Hành xả ba la mật (Upekhaparami)

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 5 : A

No comments:

Post a Comment