Monday, November 23, 2015

Bài học. Thứ Ba ngày 24-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Ba Pháp

XII. Phẩm Ðọa Xứ

111.- Rơi Vào Ðọa Xứ

- Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba?

Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sống Phạm hạnh; đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một cách không căn cứ; ai chủ trương như sau: "Không có lỗi lầm trong các dục vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng; những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người rơi vào trong đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui
Câu  1. Theo bài kinh hôm nay thì hạng người nào sau đây tự mình đi vào đoạ xứ? 
 A. Sống giả dối
 /B. Đã kích bậc chân tu 
/C. Phủ nhận giá trị của đời sống ly dục 
/D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 1 .D .

  Câu hỏi 2. Pháp chân thật (sacca) trong Phật Pháp gồm những điều nào sau đây?
 A. Lời nói và việc làm đi đôi 
/ B. Sự thật nhận là sự thật 
 C. Hư vọng nhận là hư vọng
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 2 .D .

Câu hỏi 3. Một người còn phiền não nhưng chấp nhận lẽ phải nên có thái độ nào sau đây? 
A. Thành thực nhận mình là phàm nhân có khiếm khuyết 
/ B. Giữ lòng kính trọng với những vị hành trì phạm hạnh dù bản thân mình không làm được như vậy
 / C. Không giải thích Phật Pháp để biện hộ cho khuyết điểm của mình 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu  Số 3 .D

  Câu hỏi 4. Câu Pháp Cú "Chân thật biết chân thật / phi chơn biết phi chơn / chứng đạt được chân thật/ do chánh tư chánh hạnh" tương ứng với ý nghĩa nào dưới đây? 
A. Chỉ có người biết sự thật, nhìn nhận sự thật mới đạt được giá trị thật 
/ B. Chân lý thuộc về người biết suy tư 
/ C. Sự thật không dễ thấy
 / D. Người tu không nhất thiết phải tìm hiểu sự thật như các nhà khoa học

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 4 là A


No comments:

Post a Comment