Friday, November 13, 2015

Bài học. Thứ Bảy ngày 14-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Ba Pháp

XI. Phẩm Chánh Giác
104.- Không Thỏa Mãn

- Này các Tỷ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thỏa mãn. Thế nào là ba?

Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỷ-kheo, không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.


 III. Đố Vui

No comments:

Post a Comment