Thursday, November 12, 2015

Bài học. Thứ Sáu ngày 13-11-2015

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Ba Pháp

XI. Phẩm Chánh Giác

103.- Khóc Than

- Này các Tỷ-kheo, đây được xem là khóc than trong giới luật bậc Thánh, tức là ca vịnh. Này các Tỷ-kheo, đây được xem là điên loạn trong giới luật bậc Thánh, tức là múa nhảy. Này các Tỷ-kheo, đây được xem là trẻ con trong giới luật bậc Thánh, tức là cười quá đáng để lộ cả răng. Do luật này, này các Tỷ-kheo, hãy phá cây cầu đi đến hát. Hãy phá cây cầu đi đến múa nhảy. Thật là vừa đủ nếu các Thầy được hoan hỷ đúng pháp, mỉm cười để tỏ là các Thầy được hoan hỷ.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
1 TT Giác Đẳng tóm tắt bài học


 III. Đố Vui
 Câu  1. Cụm từ "giới luật của bậc thánh - ariyassa vinaya" chỉ cho điều nào dưới dây?
A. Học giới mà các bậc thánh thọ trì 
/B. Tánh hạnh tự nhiên của bậc giải thoát 
/ C. Giới luật do Đức Phật ban hành cho các bậc thượng căn 
/ D. Những luật định mà phàm nhân không làm được

 TT Giác Đẳng cho đáp án Câu  Số 1 .B 

  Câu hỏi 2. Trong ngữ cảnh của bài khi nầy chúng ta có thể nói một cách hợp lý với điều nào sau đây? 
A. múa hát, cười đùa là những điều tội lỗi 
/ B. múa hát, cười đùa là biểu thị của nội tâm thiếu chánh niệm tỉnh giác
 / C. Những bậc giải thoát phiền não không say đắm những thú vui thô thiển 
/ D. Câu b và c đúng

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số 2 . D

  Câu hỏi 3. Chúng ta có thể nói về giáo pháp của Đức Phật có những khuynh hướng nào sau đây?
 A. Phật pháp thiên về giải thoát phiền não
/ B. Phật pháp chú trọng nội tâm định tỉnh 
/ C. Phật pháp khen ngợi môi trường sống thanh tịnh
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

  ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 3 .D

 Câu hỏi 4. Nói về niềm vui thì điều nào sau đây phù hợp với Phật Pháp?
 A. niềm vui là cảm thọ. Thọ hỷ có thiện, có bất thiện.
 / B. Thọ hỷ có thô có tế 
/ C. Thọ hỷ có cái đáng thân cận, có thọ hỷ nên tránh xa 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu  Số  3 .D 

  Câu hỏi 5. Niềm hoan hỷ nào sau đây được xem là nên có theo Phật Pháp?
 A. Tùy hỷ với thiện tâm, thiện hạnh và thiện quả của tha nhân
 / B. Hỷ lạc trong thiền định
 / C. Hoan hỷ với pháp của bậc thánh 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 _ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu  Số 4 .D .
No comments:

Post a Comment